Strandenger er trua naturtyper, strandeng (sårbar) og semi-naturlig strandeng (sterkt truet), som har viktige funksjoner som hekke- og rasteplasser for fugl og beiteområder for husdyr. De reduserer hastighet, høyde og varighet på bølger.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • Renser vann som renner inn i fjæresonen. Naturtypen er derfor viktig for rensing av avrenning fra bakenforliggende arealer.
  • Reduserer konsekvensene på stormflo ved å redusere hastighet, høyde og varighet på bølger.
  • Stabiliserer og bidrar til å hindre erosjon av strandlinjen.

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid