Kulturminneprosjektet

Kulturminner er sårbare for klimaendringer. Dette prosjektet for å forvalte kulturminner er et samarbeid mellom Bærum, Kristiansand og Stavanger kommuner, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

De tre kommunene har noe ulikt utgangspunkt. Kristiansand har utfordringer knyttet til havnivåstigning og sjønære kulturminner, noe Stavanger også delvis har, mens Stavanger og Bærum har problemer med overvannshåndtering. Resultatene og erfaringene fra prosjektet vil være relevante for mange andre kommuner.

Utfordring

Økte nedbørsmengder, økt temperatur og havnivåstigning truer kulturminner på lang sikt, eksempelvis ved økte biologiske angrep på trebygninger, økt gjengroing av kulturlandskap og økt avrenning, men også på kort sikt ved ekstremhendelser, som flom, ras, skred og brann.

Med et klima i stadig endring og økende trusler fra ekstremvær er det et behov for kunnskap om påvirkning, risikovurdering og tilpasning samt forvaltning av kulturminner i norske kommuner. Det er også en utfordring å sikre at kunnskapsgrunnlaget er anvendbart for kommunene, som forvalter kulturminnene.

Tiltak

Prosjektet tar utgangspunkt i en metode som er under utvikling i et EU-finansiert prosjekt for å styrke tilpasning av kulturminner (Adapt Northern Heritage) og i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).

Prosjektet ble gjennomført i fire deler i kommunene:

  • Prioritering og beskrivelse av kulturhistorisk verdifulle objekter og steder
  • Identifisering av relevante klimatrusler for utvalgte kulturminner
  • Foretatt risikovurdering basert på forventede klimaendringer i kommunen
  • Identifisere klimatilpasningstiltak og vurdering av mulige strategier

Lenker