Grønne tak som LOD- og miljøtiltak

Rapporten presenterer nye norske data på nedbørshåndteringen og peker på noen sentrale kunnskapshull for å utvikle teknologien videre. Dette er den siste av fire rapporter om oppfølging av de grønne takene som ble etablert i Fremtidens byer-prosjektet og gir en statusrapport for bruk av grønne tak i Norge i dag. 

Sammenfatning av prosjektet

Det er en økende bevissthet om bruk av naturbaserte løsninger for klimatilpasning i byer. Basert på forventet økning i årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørsmengden på dager med kraftig nedbør vil slike løsninger bli viktigere i tiden framover.

Grønne tak kan inngå som en integrert del av byenes overvannshåndtering med bidrag til overvannshåndtering ved å forsinke og fordrøye større nedbørsmengder, bidra til matproduksjon og yte andre økosystemtjenester.

Prosjektet fremhever at bruken og forståelsen av grønne tak er i endring. Rapporten ser særlig på trender innen habitattak/biotoptak, takhager og taklandbruk og kombinasjonsløsninger med solcellepaneler.

Mer kunnskapsbehov

Det er fortsatt mange kunnskapshull som må dekkes for å få robuste grønne tak og tak som bidrar til flere økosystemtjenester og økologiske funksjoner. Dette inkluderer å dokumentere hvordan grønne tak kan kombineres med andre løsninger for å håndtere store nedbørsmengder, finne klimatilpasset og stedsegnet plantemateriale til flere deler av landet, og undersøke hvordan grønne tak kan fungere som habitat for ulike organismegrupper.

Lenker