Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta reindrift som påvirkes av klimaendringene. Veiledningen er ikke uttømmende.

Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt ledet av statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Reindrift i verneområder

Store deler av arealene som brukes i reindriften ligger i verneområder. I verneområdene gjelder egne vernebestemmelser i tillegg til plan- og bygningsloven. Kommunene må i planarbeidet forholde seg til rammene som er gitt i verneforskriften, og det er viktig å ta høyde for at tiltak i verneområder må ha særskilt tillatelse etter verneforskriften selv om tiltaket er i tråd med arealplan.

Klimatilpasning som del av reindriften

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre reindriften er klimatilpasning en nødvendig del av forvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som blant annet flom, skred, overvann og avrenning i andre deler av samfunnet.

Reindrift finnes i tre ulike klimasoner: oseanisk (kystområder), intermediær (kystnære områder) og kontinental (innlandsområder).

Hvilke utfordringer har kommunen?

Her kan dere velge aktuelle utfordringer. Listen er ikke uttømmende.