Økte temperaturer og økt nedbør høst og vinter kan føre til at elver og vann i noen områder ikke fryser. Dette begrenser reinens fleksibilitet fordi de ikke kommer seg over åpent vann. Trekk og flytt blir vanskeligere, og noen områder kan dermed ikke brukes som beite om vinteren, mens andre områder blir mye brukt. Konsekvensen av dette kan være økt behov for tilleggsforing og konflikter mellom reindriftsutøvere og andre.

En positiv effekt kan være at dyrene har tilgang på vann selv om det ikke er kommet snø. Dette vil kunne gi økt produksjon og overlevelse om vinteren.

  • Oseanisk, intermediær og kontinental sone: Påvirker beitetilgjengeligheten i framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid