Økte temperaturer og økte nedbørmengder vår, sommer og høst fører til gjengroing av åpne heisamfunn og heving av skog- og tregrensa. Dette fører til reduksjon av vinterbeiter i lav- og mellomalpine områder, og reduserer bevegeligheten/fleksibiliteten til dyret.

Dette i kombinasjon med mer snø om vinteren, hvor vinden pakker snøen tett rundt trær og busker og danner kompakte snøtyper gjør graving av beitegroper tyngre i områder med tett vegetasjon og mye snø.

Konsekvensen er mindre tilgjengelige beiteområder og redusert overlevelse gjennom vinteren og redusert kalveproduksjon påfølgende vår.

  • Oseanisk, intermediær og kontinental sone: Gjengroing og heving av skog- og tregrensa påvirker beitetilgjengelighet både i dagens og framtidas klima. Mens mer snø og ekstremvær vil påvirke beitetilgjengeligheten mer i framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid