Økte temperaturer og økte nedbørmengder vår, sommer og høst fører til gjengroing av åpne heisamfunn og heving av skog- og tregrensa. Dette fører til reduksjon av vinterbeiter i lav- og mellomalpine områder, og reduserer bevegeligheten/fleksibiliteten til dyret.

Dette i kombinasjon med mer snø om vinteren, hvor vinden pakker snøen tett rundt trær og busker og danner kompakte snøtyper gjør graving av beitegroper tyngre i områder med tett vegetasjon og mye snø.

Konsekvensen er mindre tilgjengelige beiteområder og redusert overlevelse gjennom vinteren og redusert kalveproduksjon påfølgende vår.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid