Høyere temperaturer og mer nedbør gir økt ising på bakken fra november, og reinen mister tilgang til maten. Fremover vil soner med vekslende temperaturer rundt null grader spre seg innover i landet, og føre til at tradisjonelt stabile vinterbeiter blir mer usikre. Dette gir et økt behov for fleksibilitet og forflytningsmuligheter mellom ulike typer beiter.

En generell sikring og restriktiv holdning til nedbygging av ressursgrunnlaget til reindriften, er ekstra viktig ettersom klimapåvirkninger og konsekvenser av disse kan føre til tap av beiteforhold, og ikke kan forhindres på noen måter. Viktige områder for reindrifta må derfor sikres ved bruk av arealpolitiske virkemidler slik som arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

  • Oseanisk sone: Påvirker beitetilgjengelighet i dagens klima.
  • Intermediær sone: Påvirker beitetilgjengelighet både i dagens og framtidas klima. Dette skjer allerede i dagens klima i denne sonen, men vil forsterkes i framtida.
  • Kontinental sone: Påvirker beitetilgjengeligheten i framtidas klima. Dette skjer allerede i dagens klima til en viss grad, men vil forsterkes i framtida.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid