Økte temperaturer og økte nedbørmengder om våren, sommeren og høsten kan gi økt flom i vassdrag og økt vannføring generelt. Dette kan påvirke kalvingsområder, trekk- og flyttleier ved at flom gir redusert framkommelighet, og øker drukningsfaren, særlig for kalver.

  • Oseanisk, intermediær og kontinental sone: Påvirker beitetilgjengeligheten både i dagens og framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid