Mange av planteartene reinen spiser har snøleier som habitat. Et varmere klima fører til reduserte snøleier og økt fare for gjengroing. Forsvinner snøleiene, forsvinner dermed en viktig del av reinens beitegrunnlag.

Snøleier er også viktig for nedkjøling og for å unnslippe insekter. Uten denne muligheten vil dyrene bevege seg mer for å komme unna insektene, og dermed bruke mer energi. Luftingsområder kan derfor bli enda viktigere i framtida. Dette er områder reinen kan trekke for å komme unna insekter, og for å kjøle seg ned på varme sommerdager.

Økt insektsplage kan føre til at simlene ikke finner ro på dagens kalvingsområder. Det kan også redusere kalvenes overlevelse. I dag plasserer man kalvemerkingsområder i nærheten av snøleier for å redusere insektplagen, så dagens kalvemerkingsanlegg kan bli uegnet i framtidas klima.

Reduserte snøleier sett i sammenheng med økte insektsplager er spesielt urovekkende.

En generell sikring og restriktiv holdning til nedbygging av ressursgrunnlaget til reindriften er ekstra viktig ettersom klimapåvirkninger og konsekvenser av disse kan føre til tap av beiteforhold, og ikke kan forhindres på noen måter.

Viktige områder for reindrifta må sikres ved bruk av arealpolitiske virkemidler slik som arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

  • Oseanisk, intermediær og kontinental sone: Påvirker beitetilgjengeligheten både i dagens og framtidas klima.

Tiltak

Under er eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid