Formål

Kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning. Tilpasning til virkningene av klimaendringene angår grunnleggende samfunnsstrukturer og skal tas hensyn til i alle ledd av samfunnsplanleggingen. Klimaendringene krever større oppmerksomhet og mer effektiv og målrettet samfunns- og arealplanlegging enn tidligere.

Formålet med planretningslinjene knyttet til klimatilpasning, er å bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging og å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av roller og virkemidler i arbeidet med klimatilpasning. Videre skal retningslinjene bidra til avveiing og samordning når klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller interesser.

Dette følger av kapittel 1 Formål, tredje avsnitt i statlige planretningslinjer (SPR)  og av plan- og bygningsloven § 3-1 g) 

Virkeområde

Retningslinjene skal legges til grunn ved:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven
  • enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving.

At retningslinjene skal "legges til grunn" i både planlegging og enkeltvedtak betyr at kommunene har en plikt til å følge retningslinjene, og til å legge vekt på anbefalinger den gir.

Plikten inkluderer alle plantyper og andre planvedtak (planstrategi mv.), uansett om grunnlag/forslag er utarbeidet av planmyndigheten selv eller andre private/offentlige forslagsstillere. Dessuten gjelder plikten når kommunale, regionale og statlige organer deltar i andres planprosesser, eller bruker skjønn i avgjørelser etter plan- og bygningsloven og andre lover (herunder i alfabetisk rekkefølge energiloven, forurensningsloven, jordloven, naturmangfoldloven, skogloven, Svalbardmiljøloven, vannressursloven, osv.)

Brudd på retningslinjene vil være grunnlag for innsigelse mot planer, og være en mulig saksbehandlingsfeil ved andre vedtak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid