Kommunal og regional planstrategi

Målet med planstrategien er å vise hvordan kommunen vil prioritere planarbeid for å møte identifiserte utviklingstrekk og utfordringer (hvilke planer skal kommunen revidere, når, og i hvilken rekkefølge osv.) Planstrategien skal beskrive utviklingstrekk og utfordringer, herunder knyttet til dagens og fremtidens klima. Både eksisterende og ny kunnskap om klimaendringer og konsekvenser av dette, som nye farekart og lignende bør vurderes og omtales her. For eksempel kan framtidige klimaendringer føre til at områder som til nå har vært ansett som sikre, ikke lengre innfrir kravene i plan- og bygningsloven.

Kommunene skal som del av arbeidet med planstrategi vurdere behovet for å oppdatere eksisterende planer i lys av klimaendringene, og sikre at kommende planer i kommunen ivaretar dette hensynet. Dessuten bidrar behandling av klimatilpasning i planstrategien til politisk forankring.

Arbeidet med planstrategi bør også følge opp eventuelle utfordringer knyttet til klimaendringer avdekket i fylkes-ROS og/eller er prioritert i plan for oppfølging av helhetlig ROS (etter sivilbeskyttelsesloven/forskrift om kommunal beredskapsplikt).

Kommunene skal legge til rette for at berørte myndigheter bidrar aktivt i arbeidet med planstrategien. Det er ikke mulig å gi innsigelser til planstrategien, og det er derfor viktig at regionale og nasjonale organer følger opp kommunene med god veiledning i dette arbeidet.

Dette følger også av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, tredje avsnitt i statlige planretningslinjer (SPR).

Eksempler

(utdrag)

Langsiktig utviklingsmål 1: Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø

Innsatsområde: Tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima

Været i Rogaland blir villere og våtere. Det blir hyppigere episoder med styrtregn og store nedbørsmengder. Opprustning og klimatilpasning av vei og annen offentlig infrastruktur er samfunnsøkonomisk lønnsomt, da det kan forebygge store kostnader.

Naturinngrep reduserer landskapets evne til å dempe flomhendelser og takle klimaendringene. Nedbygging av myr og våtmark, fjerning av kantsoner og arealendringer tett på vassdragene gjør oss mer utsatt for flom. I felles vassdrag må kommuner samarbeide om flomdempende og restaurerende tiltak.

Restaurering av natur kan ha stor positiv påvirkning på naturmangfold og økologiske funksjoner.

Ekstremvær, flom, ras og stormflo vil kunne ødelegge kulturminner på kort tid. Raskere nedbryting av organisk materiale kan samtidig være resultat av økende nedbør, stigende havnivå og kortere tørkeperioder. Over tid fordrer dette et større vedlikeholdsbehov enn det vi hittil har vært vant med. Det beste vernet ligger uansett i aktiv bruk av kulturarven vår og jevnt vedlikehold.

(utdrag)

Eksempler på strategiske plangrep:

En grønnere by
"I Oslo har klimaet blitt varmere og våtere, og det har blitt mer ekstremvær. Arbeidet med å øke Oslos klimarobusthet og å takle klimaendringene som vi forventer vil komme, vil bli prioritert og være del av grunnlaget for investeringsbeslutninger. Byens tilpasningsevne er avhengig av at hensynet til framtidens klima ivaretas også i drift og vedlikehold av eksisterende bygg, veier og annen infrastruktur.

Byens grønnstruktur danner gode premisser for karbonopptak, samt naturbaserte løsninger for å ivareta klimautfordringer som overvann og høye temperaturer, men også for biologisk mangfold. Den blågrønne strukturen i byggesonen skal derfor sikres og styrkes. Blant de viktigste tiltakene er å øke grøntandelen, gjenåpne elver og bekker, sikre byggefrie belter på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag, samt planting av 100 000 trær innen 2030. Som ett av flere grep i klimaarbeidet skal kommunen i løpet av perioden utarbeide en strategi for grønne tak og fasader. Det skal også lages en plan for å bidra til styrket forvaltning av byen biologiske mangfold. Arbeidet med disse planene må sees i sammenheng."

 

Klima, miljø og klimatilpasning er valt ut som ein av to hovudutfordringar for Vinje kommune (utdrag):

 • Vår tids største globale utfordring er klimaproblematikk. Co² hentast opp i store mengder og sleppast ut i atmosfæren som fører til at me varmar opp jorda. Konsekvensane er auka grad av ekstrem nedbør, ekstrem tørke og auka risiko for sørpe- og jordskred. Det førar og til færre habitable område på kloden, som igjen fører til at folk flytter permanent for å ha moglegheit til å overleve. Dette tyder at Vinje kommune truleg må taka i mot klimaflyktningar. I staden for å fokusere aleine på å få ned utslepp, er det avgjerande for kommunens berekraftige utvikling at ein tilpassar planar, visjonar og idear til ein ny kvardag som ein veit kjem til å kome, og som ein allereie ser effektar av i dag.
 • Klima- og klimatilpassing er ønska inn i kvar enkelt plan, og vil over tid gje store effektar. Det er viktig å inkludere personar med kunnskap og kjennskap til klimaproblematikken og klimatilpassing i utarbeiding av planar som einingane gjer sjølve. På den måten kan ein enklare setje i verk tiltak som er tilpassa arbeidsstad, arbeidssituasjon, arbeidsmengde og realistiske målsetningar som einingane sjølve følgjer opp og er ansvarlege for.
 • Klimatilpassing handlar ikkje berre om lokale effektar av klimaendringar, men og av tilpassing til klimatiske endringar i andre land. Når verdas matproduksjon, og produksjon av ei rad andre naudsynte produkt går ned som følgje av klima, er det viktig at ein er budd. Det vil seie at me må tilpasse vårt samfunn til konsekvensane av klimaendringar i andre land.

Relevante veiledere

Regional plan

En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, eller den kan ta opp mer avgrensede tema for hele eller deler av fylket. Fylkeskommunene bør i sine regionale planer vurdere hvordan fylket kan legge til rette for klimatilpasning på alle berørte samfunnsområder, i tråd med plan- og bygningslovens formål.

Regionale planer bør vurdere mulige utfordringer knyttet til klima og klimaendringer. Fylkeskommunen bør, som regional planmyndighet, være bevisst på hvordan klimaforhold kan påvirke innholdet i regionale planer.

Regionale planer er viktige i klimatilpasningssammenheng da de kan være med på å peke ut geografiske og tematiske områder der fylket har særlige utfordringer. Dette er særlig viktig da mange regionale planer danner grunnlag for kommunale planer.

Dette følger av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, fjerde avsnitt i statlige planretningslinjer (SPR).

Eksempler

(utdrag)

Målet for arbeidet med klimatilpassing er å gjere samfunnet mindre utsett og sårbart for klimaendringane, og medverka til å styrkje landet si tilpassingsevne. Landbruket som er ei biologisk næring, er svært vêravhengig.

Klimaet endrar seg og blir varmare og våtare. Jordbruket er ei av næringane som vil bli mest påverka av klimaendringane. Våtare klima gjer at det er behov for meir midlar til grøfting og jordbearbeiding. (...)

Sterk vind, kombinert med vassmetta jord fører til meir vindfall i skogen. Dette er økonomisk uheldig, kan vere farleg og ein potensiell trussel for høgspentlinjer. Skog har ein viktig funksjon for å hindre skadar som flaum, ras og andre naturfarar. Spesielt skogar i bratt terreng må tilpassast og utviklast for å oppnå stabilitet.

Frukt- og bærproduksjon er klimaavhengig. Tunge landbruksmaskiner er ikkje eigna i bratt terreng på Vestlandet. Auka frekvens av sterk vind vert vurdert som utfordrande, ikkje minst økonomisk. Meir nedbør er utfordrande med tanke på meir sjukdom og nye bakteriefloraer/soppskadar.

(utdrag)

Hovedmål: Vi skal sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene.

Delmål

 1. Kunnskap og kompetanse
  Sikre nødvendig kunnskap og kompetanse om lokale konsekvenser av klimaendringer, og sammen mobilisere samfunnet til å utvikle gode klimaresiliente løsninger.
 2. Velfungerende økosystemer
  Sikre grunnlaget for et rikt naturmangfold og velfungerende økosystemer, slik at naturverdiene og matproduksjonen ivaretas for fremtiden, og naturens evne til å tilpasse seg ivaretas.
 3. Klimarobust og tilpasningsdyktig samfunn
  Redusere sårbarhet for klimaendringer og styrke klimaresiliens i eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur, og sikre at ny utbygging ikke bidrar til økt sårbarhet og klimarisiko.

(utdrag)

Hovedmål:
Bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og flomskader samtidig som vann, natur- og friluftsverdier ivaretas.

Dette skal skje gjennom:

 • Gjennomføring av tiltak i handlingsprogrammet
 • Retningslinjer og råd for bruk av skred- og flomutsatte arealer
 • Et forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å gjennomføre tiltak for å redusere flom og skredfare.
 • En helhetlig plan for hvor masseuttak i hovedvassdraget og i sideelvene vil kunne ha en flomdempende effekt. Videre retningslinjer for hvor, når og hvordan masseuttak i vassdrag gjennomføres. Dette vil danne grunnlag for kommunale planer for masseuttak og etablering og drift av faste masseuttaksområder og masseavlagringsbasseng.

Som følge av denne planen forventes følgende effekter:

 • Helhetlig planlegging
 • Økt kompetanse og bevisstgjøring
 • Enklere og bedre saksbehandling for vassdragssaker
 • Bedre samarbeid mellom ulike aktører på tvers av sektorer og kommunegrenser
 • Færre skader som følge av flom og skred

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Endringer i klimaet vil få betydning for disse områdene.

Planen skal inkludere overordnet kunnskap om forventede endringer og konsekvenser for samfunnsområder i kommunen, men på dette plannivået er det ikke nødvendig å gjøre detaljert rede for konsekvenser av klimaendringer. Vurderingen skal skille mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

 • funn/utfordringer som er avdekket i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • andre sårbarhetskartlegginger (som sektorvise ROS-analyser, tidligere ROS-analyser til arealplaner mv.)
 • fylkes-ROS
 • utfordringer/fokusområder i kommunal- eller regional planstrategi eller regionale planer.
 • klimaprofilen for fylket
 • funn fra kartlegging av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning
 • Annen kunnskap eller erfaring

Med bakgrunn i kunnskapen om hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for kommunen, bør samfunnsdelen skissere alternative strategier for samfunnsutvikling. Videre bør det vurderes hvordan arbeidet med klimatilpasning skal integreres i kommunens rolle som organisasjon, for eksempel ved interne og/eller eksterne samarbeidsgrupper som sikrer flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Dette vil danne grunnlaget for å inkludere klimatilpasning i sektorenes virksomhet og planer, og fremme flerfaglig og –sektorielt arbeid i kommunen generelt. Dette er særlig sentralt i klimaarbeid, da klimaendringene vil påvirke en rekke samfunns- og naturverdier.

Kommunen bør ha en oversikt over økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning slik at de kan gjøre de riktige prioriteringene. Spesielt våtmarker, elvebredder og skog som kan dempe effektene av klimaendringer er viktige å ivareta i arealplanleggingen. Forvaltningen av vann, skog og jord kan også bidra med forsynende og opprettholdende tjenester som er viktige å ivareta. Retningslinjen gir en forventning om å bruke offentlig, tilrettelagt kunnskap om økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, og supplere med kunnskap om lokale forhold.

Plantyper

Dette følger av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, avsnitt fem og seks i statlige planretningslinjer (SPR).

Eksempler

(utdrag)

Utviklingstrekk - Globale megatrender

Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen grunnleggende trender som påvirker utviklingen – såkalte globale megatrender. Megatrendene er knyttet til:

 • Klimaendring
 • demografisk endring
 • globalisering, urbanisering og digitalisering

Konsekvenser for Kristiansand

På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal Kristiansand redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030 og 80–90 % innen 2050. Klimatilpassing er samtidig viktig for å redusere risiko ved ekstremvær og naturkatastrofer. Omstilling til lavutslippssamfunnet betyr også store muligheter for god samfunnsutvikling.

Bærekraftig utvikling som premiss

Bærekraftsprinsippet skal ligge til grunn for utviklingen av Kristiansand. Å være en by i vekst, håndtert på en god måte, vil gi positive ringvirkninger for byens utvikling.

Bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Kjernen i bærekraftig utvikling er nødvendigheten av å behandle både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i en sammenheng:

 • Et økologisk bærekraftig samfunn tar overordnet miljøhensyn. Dette betyr både å forebygge klimaendringer og å sikre miljø- og naturressurser mot ødeleggelse, nedbygging og forurensing

I planleggingen bør det vurderes hvordan klimaendringene påvirker Indre Østfold kommune. Klimaprofil for Østfold viser at episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen. Faren for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Høyere temperaturer og økt fordamping kan føre til tørke om sommeren.

(utdrag)

FNs bærekraftsmål:

 • 11: Bærekraftige byer og samfunn
 • 13: Stoppe klimaendringene

Slik vil vi ha det

Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer.

Dette får vi til ved å:

 • Gjenåpne bekker og vedlikeholde overvannsnettet.
 • Identifisere områder som er utsatt for om og sikre omveier.
 • Stille krav til håndtering av overvann
 • Ta vare på kantvegetasjon langs bekker og vassdrag.
 • Utarbeide en klima- og energiplan for Nordre Follo

Bruk av blågrønne løsninger: - Arealstrategi nr 8 i kommuneplanens samfunnsdel

Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres mot nedbygging og fragmentering.

Kommunedelplan/temaplan

Kommunen kan følge plan- og bygningslovens prosess for å lage kommunedelplaner for spesifikke emner/tema. Ofte kalles fagspesifikke kommunedelplaner bare "temaplaner", til forskjell fra kommunedelplaner av arealtype for avgrensede deler av kommunen (se eget avsnitt). Uttrykket "temaplaner" brukes også om planer laget utenfor plan- og bygningslovens prosess.

For å ivareta hensynet til klimatilpasning må kommunen i prosessen med temaplaner laget etter plan- og bygningsloven følge samme krav og anbefalinger som gjelder for kommuneplanen – herunder tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser av klimaendringer, kunnskap om lokale forhold og berørte interesser.

Berørte interesser kan omfatte samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, samt forutsetninger for berørte næringer. Noen tema og områder vil være særlig sårbare for klimaendringer, og vil derfor kreve ekstra oppmerksomhet. Dette kan være naturmiljø, eller naturbaserte aktiviteter som friluftsliv.

Siden en del- eller temaplan vil være mer detaljert enn kommuneplanen vil også forventninger til grundighet og kunnskap være skjerpet. Siden klimatilpasning ofte berører flere sektorer er det særlig viktig at det flerfaglige perspektivet ivaretas.

Dette følger av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, avsnitt seks i statlige planretningslinjer (SPR).

Eksempel

(utdrag)

Sektormål: I 2030 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer.

Delmål: Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder

Oppsummering strategier for klimatilpasning

 • 8A Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og etablere en klimatilpasningsplan
 • 8B Legge klimatilpasning til grunn i plan og byggesaksbehandling og forvaltning, drift, vedlikehold og ombygging av egne bygg
 • 8C Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling.
 • 8D Samarbeide med relevante parter i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere.

r

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid