Her finner du eksempler på tiltak som bidrar til å redusere utslippet av klimagasser fra kjøretøy, utover kommunens egne tjenestebiler og maskiner. 

Kommunen og fylkeskommunen har, gjennom sin rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler, flere virkemidler for å redusere utslipp fra transportsektoren. Som innkjøper kan dere stille krav til leverandører både ved egne anskaffelser og ved kjøp av tjenester. Fylkeskommunen har også ansvar for å planlegge kollektivtransporten i fylket og kan som myndighet for drosje- og ruteløyver stille krav til underleverandører.

Aktuelle tiltak

  • Etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy, som kan benyttes av innbyggerne.
  • Tilrettelegge for at andre aktører kan etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy.
  • Stille konkrete krav til klimagassutslipp fra busser, trikk, t-bane, båter og ferjer ved egne anskaffelser, eller ved kjøp av tjenester.
  • Ta i bruk lav- eller nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten, for eksempel elektriske kjøretøy, kjøretøy som går på biogass, bioetanol eller hydrogen.
  • Stille krav til utslipp fra anleggsmaskiner ved planlagte anleggsarbeider.
  • Stille krav til utslippene fra underleverandørers kjøretøy, ved innkjøp av varer og tjenester.
  • Etablere anlegg for landstrøm for ferger og skip i havner.
  • Gjennomføre informasjonstiltak rettet mot kommunesamfunnet.
  • Forbedre bylogistikken for varer, utstyr og avfall.

Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak for øvrig transport. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette her

Teknologitiltak i busser

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi i busser. Ett eksempel er å bytte ut en buss som kjører på fossilt drivstoff til en buss med lav- eller nullutslippsteknologi.

Drivstoffendringer i traktorer

Regnearket beregner utslippsreduksjoner ved redusert bruk av drivstoff eller ved elektrifisering av traktorer.

Eksempler og videre veiledning

I denne podcasten forteller ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten klimavennlig. Les mer om Klimapodcast 1

Relevante veiledere

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid