Klimasats-prosjekt

Klimasatsing i kystfiskehavner – hovedprosjekt

Fylke: Nordland
Søker: FLAKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 2 430 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2018 - Mai 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Flakstad kommune har kartlagt energibruken og klimagassutslippene i kommunens verdikjede for kystfiske, og ser et stort potensial for både klimaeffekt, samfunnsmessig utvikling og økonomisk gevinst. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre kystkommuner med små og mellomstore fiskefartøy.

Bredt samarbeid

Kommunen har nå gjennomført sitt andre Klimasats-prosjekt om klimagssutslipp i kystfisket, hvor de har målt og dokumentert det faktiske energiforbruket i de ulike deler av verdikjeden. De har sett på blant annet fiskefartøy og fiskemottak. For å få til dette har de inngått et bredt samarbeid med mange aktører som fiskeriorganisasjoner, skippere og fiskefartøy, elektrobransjen, lokale bedrifter, fagmyndigheter og miljøorganisasjoner.

Gjennom sju ulike delprosjekter har kommunen kartlagt energibruk, driftmønster og klimagassutslipp fra fiskefartøy og bedrifter i Flakstad. Arbeidet har blant annet dokumentert relativt store forskjeller i energibruk mellom ulike fiskefatøy. 

Ser på muligheten for felles ladeløsning

En av utfordringene prosjektet ser på er om de kan lage en smart felles løsning for å lade både fiskefartøy, busser, biler og trailere som transporterer fisken. Et av målene er å få flere fartøy og transportmidler over på elektrisk drift. Dette krever stor kapasitet fra strømnettet, og kommunen vurderer også hydrogen som en potensiell del av løsningen.

Integrert klimaarbeid i kommunen

Gjennom prosjektet har kommunen tatt på seg en tydelig pådriverrolle i klimaarbeidet. De ser på klimaarbeidet som en integrert del av kommunens øvrige arbeid, og ikke bare som sideprosjekt. Dermed prøver de å være i forkant for å møte fremtidige krav fra markedet og politikere.

Resultater og erfaringer

  • Det ble etablert samarbeid med fiskeriorganisasjoner, fiskeskippere/fartøy, elektrobransjen, lokale bedrifter, fagmyndigheter, miljøorganisasjoner og flere.
  • Prosjektet ga en forståelse for dagens mønster i driftsopplegg og aktivitet, men ingen klare anvisninger på hvilke kombinasjoner og løsninger som gir utvikling for fremtidig fiske.
  • Dokumentasjon av energibruk og utslipp vil være sentralt i videre utvikling mot lavutslippsfiske.
  • Kommunen har utviklet et klimaregnskap og et regnskap for forventet økonomisk besparelse om hele skipsflåten gikk over til el-hybriddrift. Regnskapet viser at det hadde redusert utslippene med 67 prosent og redusert driftskostnadene med opptil 87 000 kroner per fartøy i året, basert på fartøyets størrelse.
  • Inkludering av næringen vil være viktig for å imøtekomme en grønn omstilling av fiskeindustrien.

Videreføring

Prosjektet har fremskaffet et kunnskapsgrunnlag, og forankret klimasatsingen i kystfisket hos fiskere, organisasjoner, FoU-miljø og myndigheter. Videreføring av arbeidet skjer blant annet gjennom ZeroKyst-prosjektet som har som mål å bidra til 50 prosent utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. 

Klimapodcast om prosjektet

I denne episoden av Miljødirektoratets podcast forteller ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten mer klimavennlig. 

Mer om klimapodcasten

Relevante lenker