Om Klimasats i 2023

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen.

Søknadsfrist blir 1. mars 2023. Mer informasjon om utlysningen kommer tidlig i januar 2023. Da åpnes også søknadssenteret.

Tirsdag 17. januar 2023 arrangerer vi webinar for alle som vurderer å søke.

Hurtigbåtprogrammet i Klimasats som skal bidra til hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale samband, er foreslått videreført med 40 millioner kroner. Statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget før det er endelig.

Søknadsfrister i 2022 

Hovedsøknadsfrist var 15. februar, men for noen typer tiltak var det enda en søknadsfrist 15. september:

 • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
 • Merkostnader for klimavennlige bygg og anlegg
 • Merkostnader for maskiner og kjøretøy
 • Merkostnader ved alle andre klimavennlige anskaffelser/innkjøp

Med merkostnad mener vi prisforskjellen mellom sammenliknbare produkter eller tjenester, der det klimavennlige alternativet er dyrere. For eksempel prisforskjellen mellom en ny elektrisk maskin, og en ny, sammenliknbar dieseldrevet maskin.

Støtte til utslippsfrie hurtigbåter

Det er en egen utlysning av klimasatsmidler som er øremerket til hurtigbåter. Søknadsfristen for støtte til utslippsfrie hurtigbåter er 14. oktober 2022

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter. Dette skjer ved at prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet får tilskudd. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. På den måten kan kommunen legge til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

NB! I den videre teksten omfatter begrepet kommune alle disse ulike søkerne.

Hva kan kommunen gjøre?

Kommunene har viktige virkemidler og handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak i egen drift. Det kan være gjennom myndighetsutøvelse, tjenesteyting, innkjøp og eierskap, og i ulike former for samfunnsutvikling. Kommunen kan også legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan redusere sine utslipp. Dermed kan kommunen påvirke både direkte og indirekte klimagassutslipp.

Til inspirasjon

Hva kan kommunen søke støtte til?

Kommunen kan søke støtte til svært mange ulike tiltak i en rekke ulike sektorer og i en rekke ulike roller. Fortell oss hva prosjektet går ut på, hvilken klimaeffekt dere vil oppnå, hvordan dere vil jobbe og hva dere trenger penger til. Send gjerne søknader om de nye og uprøvde klimatiltakene.

Støtten skal bidra til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt fra ulike kilder kommunen kan påvirke. 

Her finner du detaljert veiledning til en del vanlige tiltak, blant annet om:

 • Største og minste søknadssum
 • Eksempler på hva som støttes og hva som ikke støttes
 • Hva som må med i søknaden, våre vurderinger, og vilkår for eventuell støtte

Generelt

Planlegging

Anskaffelser

Bygg og anlegg

Transport

Samarbeid

Nettverk

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er krav som må oppfylles for at søknadene skal bli vurdert.

 • Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte klimagassutslipp, omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
 • Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen. Kommunen må sørge for at tiltaket det søkes støtte til har en solid forankring hos kommunepolitikerne. Forankringen kan være i vedtatt plan, tilhørende handlingsplan, økonomiplan eller enkeltvedtak i kommunestyret, formannskap eller politisk komité. Også forankring i andre politisk vedtatte styringsdokumenter, for eksempel klimabudsjett, godtas.
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak får ikke støtte. Tilsvarende gjelder tiltak som følger direkte av lov og forskrift.
 • Kommunen må bidra med egeninnsats (utdypes under). Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringsbehovet. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til investering og drift planlegges dekket.

Prioriteringskriterier

Søknader som framstår som realistiske i gjennomføringsplan og budsjett, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende:

I vår vurdering legger vi til grunn utslippseffekten målt i CO2-ekvivalenter, der det er mulig å kvantifisere. Ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon.

Benytt Miljødirektoratets regneark for å beregne klimaeffekt av lokale klimatiltak dersom de er egnet.

Vi legger vekt på potensialet for utslippsreduksjon på kort og lang sikt, og effekten av andre virkemidler. Potensialet for at kommunen kan utløse store effekter med det omsøkte prosjektet vil også vektlegges. Sentrale spørsmål er:

 • Er det mulig å kutte utslipp, og til hvilken kostnad?
 • Er andre virkemidler tilstrekkelig?
 • Kan kommunen gjøre en vesentlig forskjell?
 • Er prosjektet egnet for å bygge ned dagens barrierer?

Her vurderer vi blant annet på hvor bredt tiltaket virker: hvem er involvert i prosjektet? For eksempel flere deler av kommunens virksomhet, befolkning og næringsliv, regionalt samarbeid. Er riktige aktører med?

Videre vurderer vi i hvilken grad prosjektet fremmer nytenking, innovasjon og nye måter å gjennomføre klimatiltak på.

Vi vurderer også om tiltaket bidrar til integrering av klimaarbeidet på tvers i kommunens planer og systemer (institusjonalisering). I hvilken grad vil tiltaket innlemmes i kommunens virksomhet? Hvordan vil tiltaket bidra til varige endringer av rutiner og praksis i kommunen?

Vil prosjektet gi ny kunnskap og erfaringer? Vil prosjektet gjøre det lettere for andre kommuner å gjøre tilsvarende tiltak? Er liknende tiltak aktuelt for mange kommuner?

Kriterier som kan tillegges noe vekt:

 • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.

 • Manglende gjennomføring og rapportering av tidligere Klimasats-prosjekter. Dette kan trekke ned.

Prioriteringskriteriene gjelder ikke søknader om støtte til nettverk. Her vil alle kommuner som oppfyller minimumskravene få støtte.

Les utlysningsteksten nøye før dere søker. 

Søknadsbehandling

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering. Vi kan i saksbehandlingen innhente råd og informasjon, for eksempel fra Enova, DFØ og statsforvalteren.

Dersom tiltaket med stor sannsynlighet kan få støtte fra andre statlige støtteordninger, får kommunen avslag eller et midlertidig svar på søknaden. I brevet vil kommunen oppfordres til å undersøke med andre støtteordninger. Dette gjelder først og fremst prosjekter som kan søke støtte hos Enova.

Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd til kommuner.

Rapportering

Rapporteringskravene tilpasses det enkelte tiltaket og beskrives i tilsagnsbrevet.

Formålet med rapporteringen er å dokumentere aktiviteter, resultater, klimaeffekter og kostnader ved tiltakene. Gjennom rapporteringen innhentes også erfaringer som spres til andre som vil gjennomføre liknende tiltak.

Utbetaling

Kommunene får som hovedregel utbetalt tilskuddet i etterkant av gjennomføring, på grunnlag av rapporter og bekreftet regnskap. Som hovedregel skal prosjektene være gjennomført og støtten utbetalt senest to år etter året tilsagnet ble gitt.

Hvordan søke

 • Alle søknader fylles ut og sendes i elektronisk søknadssenter.
 • Kommunen kan sende flere søknader, og flere kommuner kan søke sammen.
 • Elektronisk søknadssenter krever at du registrerer en bruker på vegne av kommunen. Du må verifisere din bruker ved hjelp av ID-porten, men det er likevel kommunen som er formell søker. Den samme brukeren vil også få rapporteringsoppgaver dersom tiltaket mottar støtte.
 • Når søker registrerer bruker i søknadssenteret er det lurt å endre e-postadressen til jobb-e-post. Dermed vil beskjeder fra søknadssenteret sendes riktig. Denne endringen vil kun gjelde søknadssenteret, og endrer ikke dataene som er knyttet til det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.

Søknadssenteret er åpent for å legge inn søknader.

Kontakt oss

Spørsmål og innspill til Klimasats-ordningen kan sendes til klimasats@miljodir.no

Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 92 43 77 81 eller Ida Bjørkum: 99 50 17 87.