M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff

1 Bakgrunn og formål

Veilederen informerer om hvordan ulike kravene i produktforskriften skal forstås og hvordan sikre tilstrekkelig dokumentasjon for å oppfylle kravene.

Produktforskriften kapittel 3 inneholder omsetningskravene for flytende biodrivstoff og flytende biobrensler. Biogass er ikke inkludert i omsetningskravet. Disse kravene innebærer at de som omsetter drivstoff skal sørge for at en viss mengde av drivstoffet de selger er flytende biodrivstoff.

Det er egne krav for veitrafikk, luftfart, sjøfart og andre formål (også kalt "ikke-veigående maskiner").

Biodrivstoff som brukes til å oppfylle omsetningskravene og kravet i § 2-21 må oppfylle bærekraftskriteriene i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene er tatt inn fra regelverk i EU, henholdsvis drivstoffkvalitetsdirektivet og fornybardirektivet. Formålet er å sikre at biodrivstoff og flytende biobrensel skal gi en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med fossile energikilder. I tillegg er formålet å utelukke bruk av biodrivstoff som er dyrket på arealer som er viktig for naturmangfold, eller som har høyt karbonlager.

Virksomheter som er rapporteringspliktige etter forskriften skal hvert år innen 31. mars rapportere til Miljødirektoratet.

Denne veilederen inneholder utfyllende informasjon om hvordan de ulike kravene i produktforskriften skal forstås og hvordan man skal sikre tilstrekkelig dokumentasjon for å oppfylle kravene. Veilederen beskriver også hvordan kravene fra EUs direktiver er gjennomført i Norge.

Veilederen må leses sammen med kravene i forskriften, og blir oppdatert ved behov. Dette kan for eksempel være hvis det skjer endringer i regelverk eller er behov for nye eller endrede retningslinjer for rapporteringen etter produktforskriftens kapittel 3 og § 2-21. Siden det første omsetningskravet ble innført har regelverket blitt endret hyppig, ofte i forbindelse med statsbudsjettet. Det er derfor viktig at rapporteringspliktige virksomheter forholder seg til siste gjeldende versjon av produktforskriften og veilederen.

Hovedmålgruppen for veilederen er de som er rapporteringspliktige etter omsetningskravene i kapittel 3. Andre som må oppfylle bærekraftskriteriene etter produktforskriften § 3-5 kan benytte seg av veiledningen i kapittel om oppfyllelse og dokumentasjon av bærekraftskriterier.

Produktforskriften § 2-21 stiller også krav til maksimalt klimagassutslipp over livsløpet per enhet energi for drivstoff som omsettes til:

 • motorvogner
 • mobile ikke-veigående maskiner
 • landbrukstraktorer
 • fritidsbåter som ikke går til sjøs.

Omsettere må passe på at de oppfyller kravet i 2-21, men med nivåene på omsetningskravene for veitrafikk og ikke-veigående maskiner i 2023, vil trolig alle omsettere oppfylle kravet i § 2-21 dersom de oppfyller omsetningskravene.

Veilederen er organisert som følger:

 • Reglene som er felles for alle omsetningskrav.
 • Informasjon og krav som er særskilte for hvert enkelt omsetningskrav.
  • veitrafikk
  • luftfart
  • sjøfart
  • andre formål

I de fire siste kapitlene ligger mer detaljert informasjon:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid