M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff

Ny digital veileder

Miljødirektoratet har publisert er ny versjon av veilederen for produktforskriften kapittel 3. Veilederen er nå digitalisert.

Miljødirektoratet gjør fortløpende presiseringer av regelverket i produktforskriften kapittel 3 når vi ser at det er behov for tydeliggjøring av hvordan regelverket skal forstås. For å være sikker på at regelverket praktiseres riktig, ber vi omsettere om å forholde seg til denne digitale versjonen av veilederen.

Den største endringen er at veilederen har fått en ny struktur. For å få en mer oversiktlig veileder, har vi samlet alt det grunnleggende som er felles for alle omsetningskrav og omsettere i de første kapitlene. Så er det egne kapitler for de ulike omsetningskravene, og det er tatt inn veiledning for omsetningskravene for sjøfart og andre formål som ble innført i 2023. Til sist kommer kapitler med mer detaljert informasjon om hvordan bærekraftskriteriene, krav til massebalansesystem, klassifisering av råstoff og krav til uavhengig revisjon skal oppfylles.

Vi anbefaler alle å lese veilederen på nytt.

Endringer i substans

Miljødirektoratet har tatt inn omtale av de nye omsetningskravene for sjøfart og andre formål, som ble innført i 2023. I tillegg er det veiledning på hvordan det nye dokumentasjonskravet for sjøfart skal oppfylles.

Miljødirektoratet har også fjernet veiledningen til kravet til klimagassreduksjon fra drivstoff i produktforskriften § 2-21.1

Bærekraftskriteriene

Vi har slått sammen kapitlene om bærekraftskriteriene og hvordan de skal dokumenteres. Der har vi også:

Presisert at klassifisering av råstoff også må kunne dokumenteres.

Tydeliggjort at det krever omfattende innsats og mer kompetanse å framskaffe egen dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraftskriteriene sammenliknet med å benytte seg av en frivillig ordning, og at Miljødirektoratet på bakgrunn av dette, anbefaler å bruke godkjente frivillige ordninger.

Massebalansesystemet

Det er også gjort enkelte justeringer i kapittelet om massebalansesystemet. De viktigste presiseringene er listet opp under

Vi har tydeliggjort at adgangen til å allokere egenskaper mellom biodrivstoff og fossilt drivstoff i massebalansesystemet er et unntak fra hovedregelen i produktforskriften § 3-10.

Vi har presisert at Miljødirektoratet anser det som god praksis å bruke prinsippet om first in first out, for at egenskapene som rapporteres skal være knyttet til blandingen i henhold til § 3-10 bokstav b.

Klassifisering av råstoff

Kapittel om råstoffvurderinger er oppdatert med nye rutiner for å få veiledning på hvordan et råstoff skal klassifiseres etter produktforskriften kapittel 3.

Den nye rutinen er som følger:

Det er to søknadsfrister i året – 15 januar og 15 juni – for å få veiledning om hvordan råstoff skal klassifiseres. I år er første frist utsatt til 15. mars. Det er først etter søknadsfristene Miljødirektoratet vil vurdere henvendelser om klassifisering av råstoff som ikke tidligere er vurdert, vi vil ikke gjøre fortløpende vurderinger gjennom året.

Det ligger også et nytt søknadsskjema i veilederen som må fylles ut for at Miljødirektoratet skal kunne vurdere råstoffet.

I tillegg er Tabell 12-1 og 12-2, som angir hvilke råstoff Miljødirektoratet har vurdert tidligere, oppdatert. Vurderingene for enkelte råstoff var utdaterte. Dette resulterte i at enkelte råstoff er fjernet fra listen, og for andre er beskrivelse av råstoffene oppdatert. Dersom omsettere vil ha veiledning på klassifisering av råstoff som ikke står i Tabell 12-1 og 12-2, må det sendes inn et søknadsskjema innenfor de angitte fristene.

Det går an å skrive ut hele eller deler som pdf.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid