M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff

2 Hvem er rapporteringspliktig?

Omsettere av drivstoff til et formål som er omfattet av omsetningskrav har plikt til å rapportere til Miljødirektoratet.

De som skal oppfylle omsetningskrav og er rapporteringspliktige, heretter omsettere, er de som er registrert etter særavgiftsforskriften § 5-1 eller § 5-2. Omsettere er rapporteringspliktige dersom de er ansvarlige for innbetaling av særavgift knyttet til drivstoff eller flytende biobrensel slik det er angitt i særavgiftsforskriften § 2-1. Dette gjelder også dersom drivstoffet eller de flytende biobrenslene er unntatt fra eller fritatt for særavgifter.

Koblingen mot avgiftsregelverket medfører at total omsatt mengde som en omsetter er ansvarlig for å rapportere er lik totalvolumet drivstoff eller brensel som selskapet er ansvarlig for å betale særavgifter for, eller det volumet omsetteren ville vært ansvarlig for å betale avgifter for dersom volumet er unntatt eller fritatt avgift. Det er dette totalvolumet som ligger til grunn for beregningen av oppfyllelse av omsetningskravet.

Alle omsettere som omfattes av kravet må rapportere til Miljødirektoratet innen 31. mars hvert år.

Aktører som er rapporteringspliktige etter forskriften bør ta kontakt med Miljødirektoratet for å bli registrert og få tilgang til rapporteringsskjemaet. De som er pliktige til å rapportere er omsettere av drivstoff til

  • veitransport som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3
  • luftfart som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3a
  • sjøfart som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3b
  • andre formål enn veitrafikk, luftfart og sjøfart som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3c

Rapporteringsplikt om maksimalt tillatt livssyklusutslipp av klimagasser i forskriftens § 2-21 er dekket ved rapportering på omsetningskravene.

Omsetningskravene retter seg mot drivstoff omsatt til bestemte formål. Omsettere som er pålagt omsetningskravene har derfor et ansvar for å ha kontroll på hvilket formål drivstoffet og biodrivstoffet de omsetter går til. Dette gjelder også hvis drivstoffet selges via videreforhandlere.

Kvotepliktige virksomheter som er omsettere av drivstoff til formål som er omfattet av et omsetningskrav må rapportere på lik linje med andre omsettere. For kvotepliktige virksomheter som bruker biodrivstoff eller flytende biobrensler, og som ønsker å nulltelle dette utslippet i sin rapportering, vil rapporteringen på bærekraftskriterier inngå i den årlige rapporteringen av de kvotepliktige utslippene til Miljødirektoratet. 

Veiledning for rapportering:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid