M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.2 Hvor i forsyningskjeden skal hva dokumenteres?

Mens noen av bærekraftsegenskapene er aktuelle for alle aktørene i forsyningskjeden for drivstoff, er arealkriteriene kun relevante for råstoffprodusentene.

Underliggende dokumentasjon for oppfyllelse av bærekraftskriteriene (for eksempel kart, klimagassberegninger, regnskap for massebalanse, system for klassifisering av avanserte råstoff m.m.) kan bli værende hos den aktøren i kjeden som dokumentasjonen gjelder, og trenger ikke videresendes til de neste leddene i forsyningskjeden. All dokumentasjon skal imidlertid oppbevares og gjøres tilgjengelig hvis det er nødvendig i forbindelse med revisjon.

Omsetter må forsikre seg om at aktørene i forsyningskjeden videresender til neste ledd alle nøkkelopplysninger som omsetter til slutt skal rapportere til Miljødirektoratet, og at tilstrekkelig med dokumentasjon kan framskaffes hos de aktuelle aktørene. Dokumentasjonen kan imidlertid bli værende hos den aktøren det gjelder. Med aktør menes et ledd i forsyningskjeden som går fra dyrking av råstoff til salgsleddet til forbruker. 

Aktørene i kjeden er da bonde, produsent og omsetter. Pilene indikerer transport. Forsyningskjeden kan være mer kompleks med flere råstoffprodusenter, flere mellomledd med forhandlere etc. Antall aktører vil da øke.

For at biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet skal regnes som bærekraftig må det for hvert parti kunne dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene hos de ulike aktørene som vist i tabell under.

Oversikt over hvilken aktør som skal dokumentere hvilke bærekraftskriterier og massebalansesystemet.

Krav i produktforskriften

Hvilken aktør er berørt?

Kommentar

Klimagassutslipp (§ 3-6)

Alle aktører

Hvis aggregert standardverdi eller disaggregerte standardverdier benyttes, er det tilstrekkelig om de første leddene til og med produksjonsleddene kan dokumentere utslipp.

For avfall og rester fra landbruksvekster eller foredling er det tilstrekkelig å dokumentere oppfyllelse fra første innsamlingspunkt.

Arealkriterier (§§ 3-7, 3-8 og 3-9)

Råstoffprodusent

Biodrivstoff og –brensel produsert av avfall og rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, er fritatt fra arealkriteriene.

Massebalanse (§ 3-10 første ledd)

Alle aktører

For avfall og rester fra landbruksvekster eller foredling er det tilstrekkelig å dokumentere oppfyllelse fra første innsamlingspunkt.

 

Hvis aktørene er sertifisert under en frivillig ordning for de aktuelle bærekraftskriteriene og massebalanse, anses dokumentasjonskravet for dette leddet i forsyningskjeden som oppfylt. Dette gjelder bare så lenge det aktuelle partiet biodrivstoff eller flytende biobrensel er en del av den sertifiserte produksjonen/leveransen. Hvis sertifisering under en frivillig ordning ikke er benyttet, eller denne kun dekker deler av forsyningskjeden, må omsetter sørge for at annen dokumentasjon som viser oppfyllelse av de aktuelle bærekraftskriteriene er tilgjengelig hos øvrige aktører i forsyningskjeden.

Såfremt det ikke foregår noen endring av produkter eller blanding av ulike produkter under transport, vil ikke transportleddene i forsyningskjeden måtte dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene. Hvis det blandes ulike typer drivstoff i transportleddet (for eksempel på et skip), vil det være krav om dokumentasjon av massebalanse også i dette leddet. Utslipp fra transport og distribusjon må være inkludert i beregningen av klimagassutslipp. Ved bruk av aggregert standardverdi er dette inkludert.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid