M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.1 Dokumentasjon av bærekraftskriteriene

Omsetter, som beskrevet i kapittel 4.4, skal kunne dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene for sine partier biodrivstoff og flytende biobrensel.

I praksis er det to måter å dokumentere at biodrivstoff og biobrensler oppfyller bærekraftskriteriene på:

  1. sertifisering under godkjent frivillig ordning, eller
  2. egen dokumentasjon.

Det er EU-kommisjonen som godkjenner såkalte "frivillige ordninger" for inntil fem år av gangen. Miljødirektoratet anser at dokumentasjonen for oppfyllelse av bærekraftskriteriene er tilstrekkelig for produkter hvor alle bærekraftskriteriene er kontrollert og hele forsyningskjeden er sertifisert under en eller flere EU-godkjente frivillige ordninger. Merk imidlertid at noen av de frivillige ordningene ikke dekker alle bærekraftskriteriene eller alle råstoff. I de tilfeller er omsetter pliktig til å fremskaffe egen dokumentasjon for det de frivillige ordningene ikke dekker. For at alle krav i produktforskriften kapittel 3 skal være kontrollert, må de frivillige ordningene også dekke massebalansesystem.

En liste over de til enhver tid godkjente frivillige ordningene er tilgjengelig på EU-kommisjonens hjemmesider. Her ligger også informasjon om hvilke bærekraftskriterier og råstoff disse er godkjent for.

Omsetter kan velge å ikke benytte seg av frivillige ordninger. I slike tilfeller bør omsetter sørge for egen dokumentasjon som gir like god sikkerhet for oppfyllelse av bærekraftskriteriene som ved bruk av en frivillig ordning. Omsetter må kunne dokumentere at alle ledd bakover i forsyningskjeden oppfyller bærekraftskriteriene. Videre skal det dokumenteres at krav til massebalansesystem er oppfylt. Formålet er å sikre at ingen opplysninger telles dobbelt i biodrivstoffets forsyningskjede og ivareta sporbarhet av drivstoffets bærekraftsegenskaper.

Merk: Det vil som oftest kreve omfattende innsats og mer kompetanse å framskaffe egen dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraftskriteriene sammenliknet med å benytte seg av en frivillig ordning eller å kjøpe produkter som er sertifisert gjennom en frivillig ordning.

Kapittel 9.4 til 9.6 gir utfyllende beskrivelser av bærekraftskriteriene, som er særlig relevant omsettere som benytter seg av egen dokumentasjon. Merk også at bruk av egen dokumentasjon vil kreve en mer omfattende kontroll av dokumentasjonen fra revisor før rapportering, se kapittel 12 Krav til revisjon, for mer informasjon.

Miljødirektoratet anbefaler derfor at omsetter benytter seg av godkjente frivillige ordninger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid