M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9 Krav til oppfyllelse av bærekraftskriterier

Oppfyllelse og dokumentasjon av bærekraftskriterier for flytende biobrensler og biodrivstoff.

Hva utløser plikten?

Dersom biodrivstoff eller flytende biobrensel

  1. regnes med i oppfyllelsen av forpliktelser om fornybar energi
  2. er omfattet av økonomiske støtteordninger

skal bærekraftskriteriene oppfylles. Dette gjelder uavhengig av hvilket land råstoffet er produsert i.

Dette følger av produktforskriften § 3-5  som angir hva som utløser plikten til å oppfylle bærekraftskriteriene for flytende biobrensler og biodrivstoff, jf. §§ 3-6 til 3-9. Bestemmelsen implementerer EUs fornybardirektiv (2009/28/EC) artikkel 17.

Bokstav a omfatter alt biodrivstoff som regnes med i oppfyllelse av omsetningskravene.

Bokstav b gjelder nasjonale og bilaterale støtteordninger for biodrivstoff. Som vilkår for å kvalifisere til støtte krever støttegiver at bærekraftskriteriene oppfylles. Eksempelvis krever Enova at bærekraftskriteriene oppfylles for å kunne motta investeringsstøtte og innovasjonsstøtte til produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff. Per i dag kreves det imidlertid ikke at støttemottagere rapporterer til Miljødirektoratet i henhold til § 3-10.

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at hva som er omfattet av krav om oppfyllelse av bærekraftskriterier kan endres ved innføring av nye støtteordninger og regler både nasjonalt og i EU.

Krav

Bærekraftskriteriene innebærer krav til

  • reduksjon av klimagassutslipp (§ 3-6)
  • arealkriterier for biodiversitet (§ 3-7)
  • arealkriterier for arealer med høyt karbonlager (§ 3-8) og
  • andre arealkriterier (§ 3-9).

Biodrivstoff og flytende biobrensel som er produsert av avfall og rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, skal kun oppfylle kravet til reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet i § 3-6.

De ulike kriteriene er beskrevet nærmere i egne kapitler.

Regelverket

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid