M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Andre formål

8.2 Fleksibilitet mellom veitrafikk og andre formål

Det er innført en fleksibilitetsmekanisme mellom omsetningskravet for andre formål og veitrafikk i produktforskriften § 3-4 andre ledd. Ved en overoppfyllelse av omsatt mengde avansert biodrivstoff i det ene omsetningskravet, kan overskytende volum brukes for å oppfylle det andre kravet.

Dette er kun en overføring på papiret, og bruk av fleksibilitet skal rapporteres separat i rapporteringsskjema etter at faktisk omsatt volum i hvert marked er rapportert. Dette er en ren beregningsteknisk fleksibilitet, og ikke det samme som massebalanse. Det er en egen løsning for dette i rapporteringsskjemaet.

Fleksibiliteten gjelder kun avansert biodrivstoff. Konvensjonelt biodrivstoff kan ikke brukes for å oppfylle omsetningskravet for ikke-veigående maskiner, og hvis det omsettes konvensjonelt biodrivstoff til andre formål, vil dette telles i nevneren i omsetningskravet for andre formål, og det kan ikke medregnes i kravet for veitrafikk. Det er heller ikke mulig å overføre konvensjonelt biodrivstoff som er omsatt i veitrafikken for å oppfylle omsetningskravet for andre formål.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid