M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - andre formål

8.1 Beregning av oppfyllelse

Omsetningskravet for andre formål skal regnes ut som vist i formelen nedenfor. I telleren inngår kun avansert flytende biodrivstoff og flytende biobrensler. I nevneren inngår både fossilt drivstoff og biodrivstoff. Kravet treffer i hovedsak anleggsdiesel (merket diesel), men kravet omfatter også lett fyringsolje og fyringsparafin. Ikke alle typer drivstoff til andre formål inngår i nevneren, unntakene finnes i § 3-3b andre ledd.

  1. Bensin
  2. Tungdestillat (gassolje med tåkepunkt over 5 °C)
  3. Tungolje (mineralolje som inneholder destillasjonsrest)

Omsetningskravet for andre formål kan formuleres slik:

Omsettere skal ha oversikt over hva som er omsatt til veitrafikk og hva som er omsatt til formål som er omfattet av omsetningskravet for andre formål. Rapportering på omsetningskravene om hva som er omsatt av fossilt drivstoff og biodrivstoff til hhv. veitrafikk og andre formål skal gjøres basert på det som faktisk er omsatt til de ulike markedene. Dette skal også være i tråd med hvordan drivstoffet er avgiftsbelagt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid