M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.4 Minstekrav til reduksjon av klimagassutslipp

Omsetter skal sørge for at alle partier biodrivstoff og flytende biobrensel som er omfattet av bærekraftskriteriene, overholder minstekravet til reduksjon av klimagassutslipp. Utslippene fra hele livsløpet til biodrivstoffet/biobrenselet sammenlignes med utslipp fra tilsvarende energimengde fossilt brensel.

Minstekravet i produktforskriften for reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet er:

  • Biodrivstoff og flytende biobrensel skal ha en reduksjon av klimagassutslipp på minst 50 % sammenlignet med en fossil referanseverdi. Dette tilsvarer et utslipp på maksimalt 41,9 g CO2-ekv./MJ.
  • For biodrivstoff og flytende biobrensel som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere, skal reduksjonen av klimagassutslipp utgjøre minst 60 %. Dette tilsvarer et utslipp på maksimalt 33,5 g CO2-ekv./MJ.

Hva som er maksimalt utslipp fra biodrivstoff med minimumskravene til reduksjon på 50 % og 60 % er gitt i kolonne 3 i Tabell 7-1. Her er også fossil referanseverdi og prosentkrav i produktforskriften angitt, sammen med prosentkrav i produktforskriften dersom fossil referanseverdi fra RED II er benyttet.

Utslipp skal rapporteres i gram CO2-ekv/MJ.

Ved rapporteringen skal det oppgis hvordan klimagassreduksjonen er dokumentert. Utslipp av klimagasser beregnes for hele livsløpet til produktet. Metoden for beregningene er beskrevet i vedlegg I, II og IV. Klimagassutslipp fra indirekte arealbruksendringer, som er fastsatt i produktforskriften vedlegg VI, skal ikke inkluderes i denne beregningen.

 

Krav i produktforskriften til maksimalt utslipp i gram CO2-ekv/MJ

Minimumskrav i prosent med metodikk i produktforskriften

Minimumskrav i prosent med metodikk i RED II

Fossil referanseverdi

83,8 g CO2-ekv/MJ

83,8 g CO2-ekv/MJ

94 g CO2-ekv/MJ

Generelt krav

41,9 g CO2-ekv/MJ

50 %

55,4 %

Krav for biodrivstoff produsert i anlegg med oppstart etter 5. oktober 2015

33,5 g CO2-ekv/MJ

 

60 %

64,3 %

Tabell 7-1: Kravene i produktforskriften for maksimale utslipp fra biodrivstoffet i gram CO2-ekv/MJ. Fossil referanseverdi og minimumskrav til klimagassreduksjon med beregningsmetodikk i produktforskriften og RED II. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid