M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5 Metoder for å beregne reduksjon av klimagassutslipp

Beregning av klimagassutslipp fra biodrivstoff eller flytende biobrensler kan gjøres ut fra:

  • Alternativ 1: Standardverdier aggregert
  • Alternativ 2: Standardverdier disaggregert kombinert med egne beregninger
  • Alternativ 3: Egen beregning av faktiske klimagassutslipp

Det er i utgangspunktet opp til omsetter å velge hvilket av alternativene 1-3 som benyttes. Merk at det før valg av beregningsmetode er viktig å ha klarlagt hvorvidt det på arealet der råstoffet ble produsert har funnet sted en arealbruksendring eller ikke. Alternativ 1 kan ikke benyttes dersom det skjer klimagassutslipp som følge av endret arealbruk.

Hvis omsetter har fått sitt parti biodrivstoff sertifisert av en godkjent frivillig ordning, og denne er godkjent for kontroll av klimagassutslipp, er dokumentasjonskravet i utgangspunktet ivaretatt. Dette gjelder så lenge klimagassutslipp fra hele forsyningskjeden er tatt med. Det forventes at den frivillige ordningen inneholder nærmere veiledning om beregning av klimagassutslipp. I Figur 8-1 er det vist et flytskjema til hjelp for valg av beregningsmetode. Figuren gir en oppsummering av forholdene omtalt ovenfor.

Merk:

  • Egen beregning (Alternativ 2 eller 3) kan være tidkrevende og stiller større krav til kompetanse, dokumentasjon og kontroll sammenliknet med Alternativ 1.
  • Standardverdier for CO2-intensitet er generelt konservative og gir normalt mindre utslippsreduksjoner sammenliknet med bruk av faktiske data.

Basert på Communication from the Commission on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels - OJ C 160, 19.6.2010, p. 8–16

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid