M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.6 Krav til oppfyllelse av arealkriteriene

Forskriftens §§ 3-7, 3-8 og 3-9 stiller krav til hvilke typer arealer råstoffet til biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet kan komme fra. I hovedsak gjelder kriteriene områder som er viktige for biodiversitet og områder som lagrer mye karbon.

I rapporteringsskjemaet skal det oppgis hvordan overholdelse av arealkriteriene er dokumentert.

Biodrivstoff og flytende biobrensler som er produsert av avfall og rester, med unntak av rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, trenger kun å oppfylle kriteriene knyttet til reduksjon av klimagassutslipp. Det vil si at arealkriteriene i §§ 3-7 til 3-9 ikke gjelder for biodrivstoff laget av disse råstoffene.

Omsetter skal ved den årlige rapporteringen dokumentere at råstoffet til alle partier biodrivstoff og flytende biodrivstoff, som ikke er omfattet av unntaket for visse typer avfall og rester, ikke er produsert på områder som er i strid med arealkriteriene i §§ 3-7, 3 8 og 3-9. Dette gjelder uavhengig av råstoffets opprinnelsesland.

Produktforskriften inneholder tre ulike kategorier arealkriterier:

  • Arealkriterier for biodiversitet (§ 3-7)
  • Arealkriterier for områder med høyt karbonlager (§ 3- 8)
  • Andre arealkriterier (§ 3-9)

Felles for alle de tre kategoriene for arealkriterier er at januar 2008 er fastsatt som referansetidspunkt.

Dersom et område faller under et eller flere av arealkriteriene for biodiversitet i § 3-7, er råstoff fra området ekskludert uavhengig av om området fortsatt har slik status i dag eller ikke.

Arealkriteriene for områder med høyt karbonlager i § 3-8 og kriteriene i § 3-9 ekskluderer derimot kun råstoff fra det aktuelle området dersom områdets status/egenskaper er endret.

Biodrivstoff og flytende biobrensel som er omfattet av krav om oppfyllelse av bærekraftskriteriene i § 3-5, skal ikke være produsert av råstoff fra områder som i januar 2008 var omfattet av kriteriene i §§ 3-8 og 3-9, og som ikke lenger har slik status. Dersom det kan dokumenteres at arealene som råstoffet ble produsert på fortsatt hadde de egenskaper eller den status som beskrevet etter at råstoffet hadde blitt høstet, innebærer dette ikke brudd med arealkriteriene.

For områder definert i § 3-8 b) og c) skal biodrivstoff som produseres etter hogst i Norge som følge av lovlig omdisponering til infrastruktur etter plan- og bygningsloven, betraktes som bærekraftig. Det vil si at hogst i Norge som følge av lovlig omdisponering til infrastruktur etter plan- og bygningsloven ikke vil bli betraktet som en endring i status som bryter med bærekraftskriteriene for biodrivstoff i § 3-8 b) og c).

Et gårdsbruk eller plantasje kan inkludere flere arealkategorier. Merk at det er arealkategorien til det arealet som det konkrete råstoffet ble høstet på som skal innrapporteres.

Merk også at noen av arealkriteriene ikke er gjensidig utelukkende.

Kriteriene beskriver ulike typer egenskaper ved arealet, herunder arealets vegetasjon (f.eks. skog), juridiske status (f.eks. område utpekt til naturvernformål) eller egenskaper ved jordbunnen (f.eks. torvmark og våtmarksområder). Et konkret område kan altså falle under flere av arealkriteriene samtidig, f.eks. kan et areal både være skog med over 30 prosent trekronedekning og være utpekt til naturvernområde. Dersom arealet som råstoffet er dyrket på faller under flere av arealkriteriene, må det dokumenteres at alle er overholdt.

I enkelte tilfeller kan det være avvik mellom den faktiske statusen/egenskapene til et areal og den arealkategorien som er beskrevet i et lands tinglysningsbøker, offisielle arealdatabaser eller liknende dokumenter. Der slike avvik forekommer, er det den faktiske statusen/egenskapene til arealet som skal rapporteres. Det forutsettes imidlertid at det kan dokumenteres at det ikke har skjedd noen omlegging av bruken av arealet etter januar 2008.

Dersom råstoffprodusenten ikke er sertifisert gjennom en EU-godkjent frivillig ordning, eller denne ikke dekker sertifisering etter arealkriteriene i fornybardirektivet, må overholdelse av arealkriteriene dokumenteres på annen, likeverdig måte.

Dette innebærer at det må dokumenteres og merkes på et kart hvilket område råstoffet er produsert på, samt dokumenteres hvilken bruk og egenskaper området hadde i januar 2008. Dersom området i januar 2008 hadde slik status eller egenskaper som beskrives i et eller flere av kriteriene i §§ 3-8 og 3-9, må det også dokumenteres hvorvidt dette er endret. Se også xxx for beskrivelse av ulike måter å dokumentere oppfyllelse av bærekraftskriteriene på.

I Tabell 9-1 oppsummeres de ulike arealkriteriene i §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Underliggende dokumentasjon for oppfyllelse av arealkriteriene (for eksempel fakturaer, kart, dokumentasjon på områdets tinglyste status, bekreftede utskrifter av offisielle arealdatabaser, fotografier, dokumentasjon på gjennomførte feltbefaringer av uavhengig part etc.) kan bli værende hos den aktøren i kjeden som dokumentasjonen gjelder, og skal derfor ikke videresendes til de neste leddene i forsyningskjeden. All dokumentasjon skal imidlertid oppbevares og gjøres tilgjengelig hvis nødvendig i forbindelse med revisjon eller tilsyn. Omsetter må imidlertid sikre seg å få videresendt alle nøkkelopplysninger som skal rapporteres til myndighetene.

I § 3-7 a) slås det fast at biodrivstoff og flytende biobrensel som er omfattet av § 3-5 ikke skal være fremstilt av råstoff fra områder som i eller etter 1. januar 2008 hadde status som skog eller annet tresatt areal med hjemmehørende arter der det ikke er noen synlige tegn på menneskelig aktivitet, og de økologiske prosessene ikke er betydelig forstyrret. Begrepene "skog" og "annet tresatt areal" i denne bestemmelsen skal forstås i tråd med begrepene "primary forest" og "other wooded land" slik de benyttes av Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) i deres Global Forest Resource Assessment. Dette følger av punkt 69 i fortalen til fornybardirektiv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid