M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - massebalansesystemet

10 Massebalansesystemet

Det skal brukes et massebalansesystem ved rapportering på oppfyllelse av bærekraftskriterier. Massebalansesystemet skal sikre at opplysningene om bærekraft som rapporteres til Miljødirektoratet kan kontrolleres, og at opplysninger ikke telles dobbelt noe sted i biodrivstoffets forsyningskjede. Dette følger av produktforskriften § 3-10.

Hovedreglene for praktisering av massebalansesystemet er at:

  • Partier med råstoff eller biodrivstoff med ulike bærekraftsegenskaper kan blandes fysisk.
  • Opplysninger om partienes størrelse og bærekraftsegenskaper forblir knyttet til blandingen.
  • Summen av alle partier som trekkes ut av blandingen skal beskrives som å ha de samme bærekraftsegenskapene i de samme mengdene som summen av alle partier som tilføres blandingen.

Massebalansesystemet innebærer i praksis at partier med ulike bærekraftsegenskaper kan blandes, og at egenskapene på partiene som tas inn i en blanding kan allokeres til de ulike partiene som tas ut av blandingen.

Det må være fysisk forbindelse mellom alle ledd i forsyningskjeden til produktet som oppfyller bærekraftskriteriene. Det vil si at bærekraftsegenskaper skal være koblet til transaksjoner med fysiske produkter.

Såkalte "book and claim" systemer hvor fysisk produkt og bærekraftsegenskaper omsettes separat er ikke tillatt.

Omsetter må sørge for at nødvendige opplysninger om bærekraftsegenskaper fra hele forsyningskjeden, altså fra dyrking av råstoff til det omsettes som biodrivstoff, følger hvert parti biodrivstoff de kjøper inn. De skal også forsikre seg om at alle ledd i forsyningskjeden praktiserer massebalansesystemet i tråd med regelverket, som at bærekraftsegenskapene er koblet til transaksjonene med fysiske produkter, som beskrevet over. Hvilken informasjon som skal gis videre og oppbevares i forsyningskjeden er omtalt i kapittel 10.3 og 10.4

Massebalansesystemet skal ha vært gjenstand for uavhengig revisjon etter § 3-11. Se kapittel 12 for krav til revisjon.

Massebalansesystemet skal gjøre det enklere å utnytte eksisterende infrastruktur. Hovedformålet er imidlertid å dokumentere bærekraftsegenskapene for biodrivstoff som omsettes og sikre at det ikke blir tatt ut mer biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene enn det de har ført inn på et bestemt geografisk område (for eksempel på et lager).

Omsettere som er omfattet av omsetningskravene i produktforskriften §§ 3-3 til 3-4, og som kun håndterer ferdige drivstoffprodukter til sluttmarkedet, kan blande fossilt drivstoff og biodrivstoff og allokere egenskaper etter reglene for massebalansesystemet. Dette er et unntak fra hovedregelen i produktforskriften § 3-10, som kun tillater at partier med råstoff eller partier med biodrivstoff blandes. Bakgrunnen er hensynet til å kunne utnytte eksisterende infrastruktur mest mulig effektivt når drivstoff som er omfattet av omsetningskrav og drivstoff som ikke er omfattet av krav deler samme tankinfrastruktur. Omfanget av dette bør begrenses mest mulig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid