M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.6 Revisorbekreftelse

Når revisor har utført sitt arbeid skal hen utarbeide en revisorbekreftelse som sendes til omsetter. Målet er at revisor gir en erklæring som bekrefter at opplysninger gitt i rapporten fra omsetter er tilfredsstillende i henhold til kravene gitt i forskriften og retningslinjene i denne veilederen.

Hvis revisor kan gå god for de rapportere opplysninger skal hen avgi en erklæring på et nivå med minimum "begrenset sikkerhet" for at opplysningene i omsetters rapport er korrekte.

Med "begrenset sikkerhet" menes en erklæring i form av et negativt formulert utsagn av typen:

"Det er vår oppfatning at det ikke foreligger forhold som får oss til å tro at opplysningene gitt i selskap X sin rapport inneholder vesentlige feil eller mangler."

Revisorbekreftelsen skal inneholde en redegjørelse om de forholdene som har vært underlagt revisjon. Det bør oppgis om omsetter selv er sertifisert av en frivillig ordning som er godkjent av EU-kommisjonen. Videre kan revisorbekreftelsen inneholde anbefalinger til mulige forbedringer.

Det er i Tabell 11-2 gitt en oversikt over hvilke opplysninger som bør inngå i revisorbekreftelsen. Miljødirektoratet forventer at de opplysninger omtalt i Tabell 11-2 er omfattet av revisorbekreftelsen. Revisorbekreftelser som ikke inneholder opplysningene angitt i Tabell 11-2 vil kunne anses som mangelfulle.

Hvis revisjonen viser at det er opplysninger i rapporten som ikke kan dokumenteres, skal omsetter endre disse opplysningene slik at de blir i samsvar med hva som kan dokumenteres. Revisor kan ikke godkjenne rapporten uten å anmerke forholdet hvis de aktuelle opplysningene ikke endres.

Når omsetter og revisor er enige om at rapporten er komplett og endelig, kan omsetter laste opp revisorbekreftelsen i nettskjemaet og sende dette inn til Miljødirektoratet.

Tabell 112: Oversikt over opplysning som bør inngå i revisorbekreftelsen

Tittel  Skal inneholde ordene "uavhengig revisjon".
Adressat Revisorbekreftelse skal stiles til omsetter.
Verifikasjons-ID Verifikasjons-ID som finnes på tilsendt rapport fra den rapporteringspliktige.
Erklæring om bruk av standard Navn på standard som er benyttet og en kort beskrivelse av denne.
Tema Beskrivelse av tema for revisjonen. For eksempel: "Revisjon av rapport for biodrivstoff og flytende biobrensel".
Kriterier for revisjonen

Opplisting og beskrivelse av kriterier som er benyttet ved evaluering av rapporten. De viktigste er:

  • sporbarhet
  • fullstendighet
  • pålitelighet
  • nøyaktighet
Beskrivelse av innrapporterte opplysninger En oppsummering av hvilke opplysninger som er gjennomgått. Ansvarsforhold bør også beskrives. Det vil si, den rapporteringspliktige har ansvaret for å framskaffe opplysninger, og revisor har ansvaret for å kontrollere dem.
Kontroll av system for massebalanse og håndtering av dokumenter Bekreftelse av at system for massebalanse og håndtering av dokumenter er kontrollert. Hvis omsetter ikke selv er sertifisert for massebalanse bør det gis en beskrivelse av den rapporteringspliktiges system for å oppfylle kravene til massebalanse og håndtering av dokumenter og opplysninger om bærekraftsegenskaper
Oppsummering av utført arbeid

En beskrivelse av arbeidet til revisor inkludert tidsplan, hvilke aktiviteter som er utført, begrensninger o.l. slik at leser lett kan forstå hva revisor har gjort. Eksempler på elementer som kan beskrives:

  • Tester av pålitelighet for opplysninger om bærekraftsegenskaper.
  • Gjennomførte intervjuer.
  • Gjennomgang av klimagassberegninger.
  • Gjennomgang av massebalanse. Test av sertifikaters gyldighet.
Begrensninger Alle begrensinger i revisjonen skal beskrives. Dette for å presisere omfanget av kontrollen – ikke for å motsi konklusjonen i erklæringen.
Konklusjon og eventuelle forbehold

Konklusjon og eventuelle forbehold ved denne konklusjonen. Merk at konklusjoner med forbehold vil bli nøye vurdert av Miljødirektoratet, og at dette kan føre til at de aktuelle partier biodrivstoff ikke blir vurdert å oppfylle bærekraftskriteriene. En konklusjon uten forbehold kan for eksempel utformes slik:

"Det er vår oppfattelse at det ikke foreligger forhold som får oss til å tro opplysningene gitt i selskap X sin rapport inneholder vesentlige feil eller mangler."

Andre relevante bemerkninger Relevante bemerkninger skal angis ved behov. Disse skal være klart adskilt fra konklusjonen, og være formulert så denne ikke påvirkes.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid