M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - krav til revisjon

12.5 Revisjon når frivillige ordninger ikke er benyttet

I de tilfeller der biodrivstoffet eller det flytende biobrenselet ikke er sertifisert, eller bare delvis sertifisert, gjennom en eller flere frivillige ordninger skal det gjøres en mer omfattende, særskilt kontroll.

Revisor må kontrollere at alle relevante krav i forskriften er dokumentert oppfylt og i tråd med retningslinjer i denne veilederen. I de tilfeller kun deler av forsyningskjeden og aktørene i denne er dekket av sertifisering gjennom en eller flere frivillige ordninger, må revisor gjøre en særskilt kontroll av de delene av kjeden og de aktørene som ikke er dekket.

En vanlig situasjon kan være at en rapporteringspliktig har kjøpt biodrivstoff eller flytende biobrensel som er sertifisert gjennom en frivillig ordning, men at omsetter selv ikke er sertifisert.

Da må det gjøres en særskilt revisjon av

  • Omsetters system for å oppfylle krav til massebalanse.
  • Omsetters system for håndtering av dokumenter og opplysninger om bærekraftsegenskaper for biodrivstoff/flytende biobrensel.

Revisor skal i revisorbekreftelsen bekrefte at de har kontrollert den rapporteringspliktiges system for å oppfylle kravene til massebalanse og for å håndtere dokumenter og opplysninger om bærekraftsegenskaper, og at systemet er tilfredsstillende.

Dersom omsetter har kjøpt produkter som ikke er sertifisert gjennom frivillig ordning tidligere i forsyningskjeden, skal disse partiene underlegges en særskilt revisjon.

Det skal legges særlig vekt på

  • Dokumentasjon av at kravene til klimagassbesparelse er oppfylt.
  • Dokumentasjon av oppfyllelse av arealkriteriene.
  • Dokumentasjon av at kravene til massebalanse gjennom forsyningskjeden er oppfylt.
  • Dokumentasjon på klassifisering av råstoff, særlig dersom råstoffet er oppgitt som avansert.

Kontrollen kan gjøres via risikobaserte stikkprøver, og alle data vil normalt ikke bli kontrollert. Det er opp til revisor å, i henhold til anerkjent standard, vurdere hvilket omfang stikkprøvene skal ha.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid