M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Luftfart

6 Omsetningskravet i luftfart

De som omsetter drivstoff til luftfart skal sørge for at minimum 0,5 volumprosent av total omsatt mengde drivstoff per år består av avansert biodrivstoff. Kravet følger av produktforskriften § 3-3a. Det er kun avansert biodrivstoff, framstilt av råstoff oppført i produktforskriften kapittel 3 vedlegg V del A og del B, som kan telle med i oppfyllelsen av omsetningskravet i luftfart.

Miljødirektoratet har i tillegg vurdert flere råstoff som avanserte som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, se kapittel om råstoffvurderinger. Det er ingen dobbelttelling ved beregning av kravet.

Unntak

Det er gjort et unntak i produktforskriften § 3-3a for drivstoff som går til "flygninger utført av militært luftfartøy". Det vil si at omsatt volum som går til dette formålet ikke skal inkluderes i omsetningskravet. Alt drivstoff det er betalt særavgifter for som går til sivile kunder skal imidlertid inkluderes i beregningen av omsetningskravet, uavhengig av om produktet er utviklet for militær bruk eller ikke.

Omsettere som selger drivstoff til Forsvaret må derfor, i samråd med Forsvaret, kunne dokumentere andel volum som går til flygninger utført av militært luftfartøy.

Forsvaret både selger og kjøper drivstoff til luftfart, men er ikke omfattet av definisjonen av omsetter i produktforskriften § 3-2 h). Forsvaret rapporterer derfor ikke inn volum omsatt drivstoff til Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid