Fra og med 1. januar 2024 er maritim transportaktivitet omfattet av EUs klimakvotesystem, og skipsoperatører blir pliktige til å overvåke og rapportere sine utslipp, samt levere kvoter til oppgjør.

Skipsoperatør må åpne en driftskonto i det medlemslandet de administreres av. EU-kommisjonen publiserte 31. januar 2024 en liste over administrerende myndighet og skipsoperatører. Listen finner du her

Skipsoperatører som ikke er inkludert i listen til EU-Kommisjonen, men som utfører reiser som omfattes av EU ETS-direktivet, må ta kontakt med THETIS-MRV som vil tildele skipsoperatøren en administrerende myndighet. For å bli tildelt en administrerende myndighet kan skipsoperatøren ta kontakt med THETIS-MRV sitt hjelpesenter på e-post: thetis@emsa.europa.eu

Bruk av kontoen

En driftskonto i klimakvoteregisteret er nødvendig for å rapportere årlige utslipp av klimagasser og gjennomføre det årlige oppgjøret av klimakvoter. Kontoen kan i tillegg benyttes til å motta/overføre klimakvoter fra/til andre kontoer i klimakvoteregisteret.  

Årlig gebyr

Hver kontohaver må betale et årlig gebyr for å eie en konto i Det norske registeret for klimakvoter. Gebyrsatsen reguleres i samsvar med klimakvoteforskriften § 9-6.

I tillegg er det et forslag om å endre klimakvoteforskriften § 9-6 slik at kontohavere må betale et gebyr for å åpne driftskonto (herunder driftskonto for skipsoperatører). Forslaget er på høring med høringsfrist 1. februar 2024.

 

Krav til søknad om driftskonto og dokumentasjon

Miljødirektoratet stiller følgende krav til søknad om driftskonto for skipsoperatører:

Både skipets registrerte eier og driftsansvarlig (ISM-ansvarlig) kan være skipsoperatør for skip som omfattes av EUs klimakvotesystem. For at driftsansvarlig skal være skipsoperatør, må skipets registrerte eier og driftsansvarlig inngå en kontrakt hvor det tydelig kommer frem at driftsansvarlig har overtatt ansvaret for forpliktelsene i klimakvoteloven.

Det er ikke nødvendig å sende inn kontrakt hvis skipets registrerte eier skal være skipsoperatør.

Kontrakten skal legges ved i søknaden om driftskonto, og den må inneholde følgende:

 1. Navn og IMO-identifikasjonsnummer på driftsansvarlig
 2. Landet den driftsansvarlige er registrert i (som angitt i IMOs system for identifikasjonsnummer, IMO Unique Company and Registred Owner Identification Number Scheme)
 3. Navn og IMO-identifikasjonsnummer på skipets registrerte eier
 4. Følgende informasjon om kontaktperson for skipseier:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • Stillingstittel
  • Bedriftens adresse
  • Bedriftens telefonnummer
  • E-postadresse i bedriften
 5. Datoen driftsansvarlig overtar ansvaret for klimakvoteforpliktelsene fra skipseier
 6. IMO-skipsidentifikasjonsnummer for hvert skip som omfattes av kontrakten

Kontrakten skal være signert av begge parter.

Merk at det må komme klart frem i kontrakten hvilken dato driftsansvarlig overtar ansvaret for klimakvoteforpliktelsene fra skipseier. Dette må stå i ren tekst. Dersom datoen i kontrakten er etter 1. januar 2024, må en annen skipsoperatør levere inn kvoter for perioden som ikke dekkes av kontrakten. For eksempel, hvis en skipsoperatør sender inn en kontrakt med dato for overtakelse av kvoteansvaret 2. mars 2024, må en annen skipsoperatør levere inn kvoter for perioden fra 1. januar til 1. mars

Dersom kontrakten er på et annet språk enn engelsk, er det et krav om at det legges ved en engelsk oversettelse. 

Merk at hvis dokumentet lastes opp digitalt, godtar vi kun digitale signaturer. Vi godtar ikke skannede versjoner. Den digitale signaturen må lages gjennom en av EUs godkjente signaturleverandører, som du kan finne her: eIDAS Dashboard (europa.eu) . Dokumenter med fysisk signatur må sendes via vanlig postgang til: 

Miljødirektoratet 
Att: Kvoteregisteret 
Postboks 6257 Etterstad 
0603 OSLO 

Om vi mottar en kopi av kontrakten så krever vi at dokumenter fra Norge er attestert av notarius publicus som en rett kopi. Dersom dokumentet er fra et land utenfor Norge er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering, for eksempel med apostille. Attesteringen og legaliseringen kan ikke være eldre enn tre måneder fra søknadstidspunktet.

Hvis det ikke foreligger en kontrakt, er skipets registrerte eier skipsoperatør. Da skal en liste over alle skipene under skipsoperatørens ansvar legges ved i søknaden om driftskonto. Listen må inneholde IMO-skipsidentifikasjonsnummer for hvert skip.

Om listen endrer seg, må skipsoperatør sende en oppdatert liste til Miljødirektoratet innen 20 arbeidsdager etter at endringen finner sted. Dersom en skipsoperatør overfører ansvaret for et eller flere skip til en annen skipsoperatør, må de også informere Miljødirektoratet om hvilke skipsoperatører som har overtatt ansvaret. Dere må da også legge ved IMO-identifikasjonsnummer for skipene det gjelder.

Vi krever ingen signatur på listen over skip. 

Minst to personer må oppnevnes og godkjennes av Miljødirektoratet som virksomhetens kontorepresentanter.

 • begge personene må være over 18 år
 • begge personene må søke om å være kontorepresentant
 • begge personene må bli godkjent som kontorepresentant av Miljødirektoratet

Trykk her for å se hvordan man søker om å bli kontorepresentant.

Skipsoperatøren må legge ved et dokument som bekrefter konsernstrukturen 

Dette dokumentet må være signert av noen som jobber i selskapet som søker om konto, men vi stiller ingen krav til type signatur. Om vi mottar en kopi av dette dokumentet i postenkrever vi at dokumenter fra EU-land og Norge er attestert av notarius publicus. Dersom dokumentet er fra et land utenfor EU er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering for eksempel med apostille.  

Miljødirektoratet stiller krav til både norske og utenlandske dokumenter som benyttes som vedlegg i en søknad.

Digitale dokumenter

Dokumenter som krever signatur og som lastes opp digitalt må ha digitale signaturer. Vi godtar ikke skannede versjoner. Den digitale signaturen må lages gjennom en av EUs godkjente signaturleverandører, som du kan finne her: eIDAS Dashboard (europa.eu) 

Dokumenter som signeres digitalt kan lastes opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter eller på e-post (merk at epost alltid sendes usikret/ukryptert). 

Fysiske dokumenter 

Fysiske dokumenter, originale eller kopier, må sendes med vanlig postgang til:  

Miljødirektoratet 
Att: Kvoteregisteret 
Postboks 6257 Etterstad 
0603 OSLO 

Om vi mottar en kopi av et dokument så krever vi at dokumenter fra Norge er attestert av notarius publicus som en rett kopi. Dersom dokumentet er fra et land utenfor Norge er det krav om både attestering av notarius publicus som en rett kopi og legalisering, for eksempel med apostille. Attesteringen og legaliseringen kan ikke være eldre enn tre måneder fra søknadstidspunktet 

 

Kravene til søknad om driftskonto for skipsoperatører følger vedlegg VIIa til registerforordningen (forordning (EU) 2019/1122), som er gjennomført i klimakvoteforskriften § 7-1

Slik går du fram for å søke om driftskonto

Følg stegene i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontosøknad er komplett. Kontorepresentanter som allerede har tilgang til registeret, men som skal knyttes til en ny kontohaver, trenger kun å få fullmakt av den nye kontohaveren og levere en søknad om å knyttes til den nye kontoen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid