På denne siden kan du lese om bruk av kontoen, krav til dokumentasjon og hvordan du går fram for å søke om en handelskonto.

Både virksomheter og privatpersoner kan søke om handelskonto i det norske klimakvoteregisteret. Miljødirektoratet stiller imidlertid strengere krav til kontohaver av en handelskonto.

Bruk av kontoen

Kontoen kan benyttes til å motta/overføre klimakvoter fra/til andre kontoer i det felleseuropeiske kvoteregisteret. Merk at en kvoteplikt virksomhet kan eie en handelskonto, men virksomheten kan ikke levere kvoter til oppgjør av kvoteplikt fra en slik konto.

Kostnader

Miljødirektoratet fakturerer et etableringsgebyr for å opprette en handelskonto i klimakvoteregisteret. Hver kontohaver må også betale et årlig gebyr for å eie en handelskonto. Gebyrsatsene reguleres i samsvar med klimakvoteforskriften § 9-6.

Krav til søknad

Miljødirektoratet stiller følgende krav til søknad om handelskonto

Virksomheten må være MVA-registrert for å kunne åpne handelskonto. Miljødirektoratet kontrollerer dette i Brønnøysundregisteret.

Minst to personer må oppnevnes og godkjennes av Miljødirektoratet som virksomhetens kontorepresentanter.

 • begge personene må være over 18 år
 • begge personene må søke om å være kontorepresentant
 • begge personene må bli godkjent som kontorepresentant av Miljødirektoratet
 • minst én kontorepresentant må være bosatt i Norge.

Trykk her for å se hvordan man søker om å bli kontorepresentant.

Personen som gir fullmakt til kontorepresentantene, må sende inn ordinær politiattest til Miljødirektoratet. Politiattesten må være under tre måneder gammel ved søknadstidspunktet.

Politiattest søker man om på politiet.no. Filen som lastes opp må være den samme som ble mottatt i den digitale postkassen. Skannede attester godkjennes ikke. Du kan også sende original attest til oss i posten.

Følgende tre roller kan fungere som fullmaktsgiver:

 • Administrerende direktør
 • Styreleder
 • Innehaver av en virksomhet

Dersom fullmaktsgiver selv vil være kontorepresentant, trenger hen ikke å gi fullmakt til seg selv.

Søknaden må inkludere dokumentasjon på hvorvidt virksomheten har eller ikke har reelle rettighetshavere.

En reell rettighetshaver er en fysisk person som har kontroll på mer enn 25 % av virksomheten, for eksempel gjennom en eier- eller stemmeandel. En person kan også være reell rettighetshaver dersom de har rett til å oppnevne over 50 % av styret i bedriften selv eller et morselskap.

Dersom det finnes én eller flere reelle rettighetshavere i virksomheten, skal dokumentet bekrefte at disse personene er de eneste reelle rettighetshaverne og det skal inneholde følgende informasjon om hver av dem:

 • navn
 • fødselsdato
 • nasjonalitet
 • type eierskap/kontroll
 • andel eierskap/kontroll

Dersom det ikke finnes reelle rettighetshavere i virksomheten, må dokumentet eksplisitt bekrefte dette.

Dokumentet skal signeres av fullmaktsgiver eller en person med prokura/signaturrett i virksomheten som søker om konto. Merk at morselskap ikke kan signere på vegne av datterselskap.

Virksomheten må legge ved et dokument som bekrefter konsernstrukturen. Dokumentet må inneholde informasjon om alle morselskap, søsterselskap og eventuelle datterselskaper.

Dokumentet må være signert av noen som jobber i selskapet som søker om konto, men vi stiller ingen krav til type signatur. Om vi mottar en kopi av dette dokumentet i posten, og det kommer fra et EØS-land utenfor Norge, er det krav om at dokumentet er sertifisert som en rett kopi av notarius publicus. Dersom det er et dokument fra et land utenfor EØS er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering, for eksempel med apostille.

 

 

Videre trengs en bekreftelse fra en bank innenfor EØS på at virksomheten har en åpen konto i denne banken. Dokumentet skal ikke være eldre enn tre måneder og du får det ved å henvende deg til banken. Det skal inneholde:

 • detaljer om kontoen
 • signatur og kontaktinformasjon til en kunderådgiver/kontaktperson i banken.

Alle virksomheter som har et LEI-nummer, må legge dette både i søknadsskjema og i klimakvoteregisteret. Klimakvoter i EUs klimakvotesystem er definert som et finansielt instrument under MIFID II-regelverket i EU.

Alle som handler kvoter fra et verdipapirforetak, må ha et LEI-nummer. Verdipapirforetaket må rapportere all handel med klimakvoter til Finanstilsynet.

Virksomheter som bare skal kjøpe klimakvoter for å levere inn disse til oppgjør av kvoteplikt, trenger ikke et LEI-nummer.

Finanstilsynet - Retningslinjer for bruk av LEI-nummer

Søknaden må også inneholde siste årsrapport for virksomheten samt revisors beretning. Årsrapporten må være signert av styret, mens revisorberetningen må være signert av en ekstern revisor.

En kontosøker som er fritatt fra revisjonsplikten eller selv bestemmer å unnlate revisjon må likevel innhente en uavhengig vurdering av virksomhetens regnskapstall fra revisor.

En nystartet virksomhet som søker om konto i registeret, kan på søketidspunktet framlegge foreløpige regnskapstall for virksomheten. Tallene må være attestert av fullmaktsgiver.

En uavhengig vurdering fra revisor må imidlertid innhentes så snart dette lar seg gjøre, og senest året etter oppstart av virksomheten/organisasjonen.

Miljødirektoratet stiller krav til både norske og utenlandske dokumenter som benyttes til vedlegg i en kontorepresentant- eller kontosøknad.

Attestering

Alle dokumenter, både norske og utenlandske, må være attestert av en person som har fullmakt til dette for virksomheten. 

Fysisk signerte/attesterte dokumenter må sendes i posten.

Dokumenter som krever signatur og som lastes opp digitalt må ha digitale signaturer. Vi godtar ikke skannede versjoner av en signatur. Den digitale signaturen må lages gjennom en av EUs godkjente signaturleverandører, som du kan finne her: eIDAS Dashboard (europa.eu) 

Dokumenter som signeres digitalt kan lastes opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter eller på e-post (merk at epost alltid sendes usikret/ukryptert).  

En attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. 

En fullmaktsgiver i en virksomhet kan gi en person myndighet/fullmakt til å operere på vegne av virksomheten.


Følgende tre roller kan fungere som fullmaktsgiver:

 • Administrerende direktør
 • Styreleder
 • Innehaver av en virksomhet


Dersom fullmaktsgiver selv vil være kontorepresentant, trenger hen ikke å gi fullmakt til seg selv.

 

Elektronisk opplasting av dokumenter

Dokumenter som lastes opp elektronisk må være digitalt signert. 

Spesielle krav til utenlandske dokumenter

Originale, utenlandske dokumenter kan sendes til Miljødirektoratet med vanlig postgang. Dersom de attesteres elektronisk kan de sendes på e-post. 

Dersom dokumentet er en kopi og fra et EØS-land utenfor Norge er det krav om at dokumentet sertifiseres som en rett kopi av notarius publicus. Om det er et dokument fra et land utenfor EØS er det krav om både attestering av notarius publicus og legalisering, for eksempel med apostille. Attesteringen og legaliseringen kan ikke være eldre enn tre måneder fra søknadstidspunktet.

Det er også et krav om at dokumentet er oversatt av en offentlig godkjent translatør til engeslk eller et skandinavisk språk dersom dokumentet ikke er skrevet på et av de nevnte språkene. 

Oversettelse

Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk må det oversettes til ett av disse språkene av en offentlig godkjent translatør før oversendelse til Miljødirektoratet. De oversatte dokumentene må også attesteres og legaliseres med apostille.

Notarialbekreftelse/apostille

Alle dokumenter som er utstedt av utenlandske myndigheter, må være bekreftet av landets Notarius publicus, samt at de må være påført en apostille for å kunne godkjennes av Miljødirektoratet.

Legalisering

Dersom landet som dokumentet er utstedt i, ikke har undertegnet Haag konvensjonen, må dokumentene legaliseres.

Slik går du fram for å søke om handelskonto

Følg stegene under i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontosøknad er komplett.

Virksomheter som allerede er registrert i klimakvoteregisteret og skal bruke eksisterende kontorepresentanter kan gå rett til steg 4.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.
Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid