Krav om konsekvensutredning

Det skal besluttes om en plan omfattes av KU-forskriften før varsel om planoppstart. Det står i KU-forskriften § 11.

I varsel om oppstart skal det opplyses om planen skal konsekvensutredes eller ikke.

Følgende planer skal alltid konsekvensutredes:

  • kommuneplanens arealdel
  • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I

Dette følger av KU-forskriften § 6.

For mer informasjon om hvilke planer som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning, se KDDs veileder om konsekvensutredninger:

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn:

  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.
  • tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.

Dette følger av KU-forskriften § 8.

For å vurdere om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn benyttes § 10. Vurdering i § 10 legger vekt på følgende:

  • egenskaper ved planen eller tiltaket, § 10, andre ledd
  • tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, §10, tredje ledd
  • egenskaper ved virkningene, § 10, fjerde ledd

Veilederen "Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger" gir kriterier for å vurdere om planer eller tiltak får vesentlige virkninger og derfor skal konsekvensutredes.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid