Utarbeide konsekvensutredning: Krav til innhold

Kapittel 5 i KU-forskriften setter krav til innholdet i en konsekvensutredning. Her står det blant annet at Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.

KU-forskriftens krav til innhold i en konsekvensutredning er ivaretatt i del 2 av denne håndboka, som gir anerkjent metodikk for utredning av klima og miljøtemaene.

Her er det informasjon om hvordan klima- og miljøtemaene skal kartlegges, og hvordan man skal vurdere påvirkning og konsekvens.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid