Vannmiljø

Her kommer en ingress

Vannmiljø et er tema som handler om tilstanden på vannforekomstene i Norge.  En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning. Åpne bekker og vann er ofte viktig både for naturmangfold, som landskapselement og som naturlig rensesystem. Livsmiljøene i vann og vassdrag er ofte sårbare for endringer som følge av utslipp eller inngrep. 

For å oppfylle kravene i KU-forskriften må en konsekvensutredning for vannmiljø minimum inneholde: 

  • en innledning med beskrivelse av nullalternativ, alternativer og influensområde, se punkt 1.1, (§§ 19 og 20) 
  • prøvetaking av vannforekomstene ved bruk av anerkjente målemetoder. Måleresultatene presenteres med kart og tabeller, se kapittel 1.3, (jf. § 22) 
  • en vurdering av relevante og realistiske avbøtende tiltak som skal bidra til at kravene i vannforskriften blir tilfredsstilt, se punkt 1.2.2, (jf. § 23) 
  • en vurdering av konsekvens basert på måleresultatene, og vurderingene i vannmiljøutredningen, se kapittel 1.4. 
  • til slutt presenteres fagutredningen i et kortfattet sammendrag av konsekvens med rangering av alternativer og vurdering av usikkerhet (jf. § 22), se punkt 1.5.  

Det er utarbeidet en mal for konsekvensutredning for vannmiljø i henhold til denne veilederen (link). 

Et viktig prinsipp i KU-forskriften er at konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas 17). Innhold som beskrevet i denne veilederen er generelle, det må regnes med tilpasninger til aktuelt tiltak eller plan. Dersom det gjøres større tilpasninger, må dette begrunnes i omtale av metodikk for utredningen.  

Statlige føringer i vannforvaltningen

Det er en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som gir føringer for vannforvaltningen i Norge:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid