Metode for konsekvensutredning

8.2 Innhente kunnskap om vannmiljø

Ingress

For å få kunnskap om vannmiljø må det utarbeides en vannmiljørapport.

Vannmiljørapporten skal:

  • beskrive området og gi avklare forhold til verneplaner og andre nasjonale føringer
  • dokumentere dagens miljøtilstand med økologisk og kjemisk kvalitet og opplyse om miljømål for de berørte vannforekomstene
  • beskrive nye utslipp og andre påvirkningsfaktorer som kan påvirke vannkvaliteten og medføre en forringelse av vannforekomsten 
  • vurdere effekten av nye utslipp og andre påvirkningsfaktorer
  • vurdere forringelse av vannforekomstene og miljømålene
  • vurdere avbøtende tiltak, miljøtiltak og alternativ utbygging

Vannmiljørapporten skal utarbeides av fagkyndige som har relevant kunnskap for tiltaket som planlegges.

Eventuell prøvetaking skal gjennomføres med bruk av anerkjente metoder for kartlegging av vann. Den som gjør vurderinger og utfører eventuell prøvetaking, skal ha kjennskap til metodene som brukes for kartlegging. Det skal kunne dokumenteres hvilken metode som er brukt for prøvetaking, og hvorfor denne metoden er valgt.

Kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert, skal alltid beskrives og diskuteres i utredningen. 

I større prosjekter med anleggsfase over to år skal det også vurderes konsekvenser fra bygge- og anleggsfasen.

8.2.1 Beskrive dagens situasjon

Vi har informasjon om vannkvaliteten i de fleste vannforekomstene i Norge. I enkelte tilfeller kan det likevel være behov for ny prøvetaking for å dokumentere vannets miljøtilstand. Det kan også være behov for ny klassifisering av vannforekomstene.

For å dokumentere dagens miljøtilstand må vannmiljørapporten inneholde:

8.2.2 Nye utslipp og andre påvirkningsfaktorer

Vannmiljørapporten skal gjøre rede for hvordan den planlagte utbyggingen kan påvirke vannforekomstene. Både direkte utslipp og påvirkning, og indirekte påvirkning skal beskrives.

Vær oppmerksom på at det er krav om tillatelse etter forurensningsloven for nye utslipp som kan medføre forurensning. En tillatelse etter plan- og bygningsloven vil ikke automatisk erstatte behovet for en tillatelse etter forurensningsloven, eller andre sektorlover.

Informer om følgende nye utslipp og andre påvirkningsfaktorer:

8.2.3 Vurdere effekt av utslipp

Vurder hvilken effekt nye utslipp kan ha på vannforekomstene. Bruk oversikten over utslipp fra den planlagte aktiviteten eller utbyggingen for å vurdere effekt av utslipp.

Det skal gjøres beregninger av spredning av utslippet i vannforekomsten. Beregningen skal vise hvordan strømninger, tidevann og årstidsvariasjoner vil påvirke utslippets spredning. Det må også gjøres rede for innblanding og fortynning av utslippene. Det kan være behov for å supplere med stedegne målinger.

I en vurdering av effekt skal det tas hensyn til de mest sensitive kvalitetselementene, for eksempel kreps- og skalldyr. Vurderingen av effekt skal begrunnes og dokumenteres.

For prioriterte stoffer i vannforskriften og vannregionspesifikke stoffer, skal konsentrasjonen i utslippet sammenlignes med veilederen Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608).

8.2.4 Vurdere forringelse av vannforekomstene og miljømålene

På bakgrunn av kunnskap om dagens miljøtilstand og effekten av utslippene, må det vurderes om planen kan medføre forringelse av vannforekomstene og miljømålene som er satt for de enkelte forekomstene.

Som en del av denne vurderingen skal det også gjøres en vurdering etter vannforskriften. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre inngrep i vannforekomster dersom dette kan føre til at tilstanden forringes. I vannforskriften § 12 er det likevel gitt en adgang til å tillate nye inngrep eller ny aktivitet selv om dette medfører at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes (§ 12). Det er imidlertid noen vilkår som må være oppfylt for at det kan tillates forringelse av vannforekomster.

Gjør en konkret vurdering av de enkelte vilkårene i vannforskriften § 12. Alle vurderinger skal synliggjøres og begrunnes i fagrapporten. Veiledning til hvordan vannforskriften § 12 skal forstås finnes her:

Presisering av veiledning vannforskriften § 12 juli 2021.pdf

8.2.5 Nødvendige avbøtende tiltak, miljøtiltak og alternative utbyggingsløsninger

Dersom en planlagt utbygging kan medføre at miljøtilstanden i en vannforekomst forverres, skal det vurderes avbøtende tiltak eller alternative utbyggingsløsninger. Dette går frem av vannforskriften § 12.

Ta utgangspunkt i veilederen Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen", dersom det er behov for å vurdere avbøtende tiltak. Denne veilederen beskriver hvilke virkemidler og tiltak som finnes i vannforvaltningen i dag. Se også siden Miljøtiltak (vannportalen.no) for mer informasjon om miljøtiltak i vann.

Det er forutsatt at kantvegetasjonen langs vassdragene bevares. Kantvegetasjonen langs vassdraget er sikret gjennom vannressursloven i § 11, som sier at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Bredden på vegetasjonsbeltet skal reguleres inn i planen gjennom formål og bestemmelser.

Rapporten skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som kan, og eventuelt skal, gjennomføres for å sikre god økologisk og kjemisk tilstand i henhold til grensene i vannforskriften. I henhold til vannforskriften skal det også vurderes hvilke tiltak som kan gjennomføres uten uforholdsmessig store kostnader. Hva som er uforholdsmessig kostbart er avhengig av den konkrete saken, hva som skal etableres og hvilken effekt tiltakene vil ha. Dersom det er tiltak som vurderes som uforholdsmessig kostnadskrevende, skal dette begrunnes.

Beskriv tydelig hvilke tiltak som skal gjennomføres og som er tatt inn i planen gjennom plankart og bestemmelser.

Det er kun tiltak som er sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av en plan. Dersom det ikke er sikret gjennomføring av konkrete tiltak i kart og bestemmelser, kan ikke konsekvensgraden justeres ned.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid