M-1941 | Konsekvensutredning av vannmiljø

2.3 Delområder

Bruk de ulike funnene fra kartleggingene til å dele inn influensområdet i delområder. Vis vannforekomstene som egne delområder. Vis delområdene på et kart.

Identifiser vannforekomsten eller vannforekomstene. Ta utgangspunkt i inndelingen av vannforekomster i Vann-Nett. Dersom resipienten ikke er registrert i Vann-Nett, må utreder selv definere avgrensning av vannforekomsten. I enkelte tilfeller kan det også være hensiktsmessig å dele opp en vannforekomst i mindre delområder, for eksempel hvis resipienten er en del av et bekkefelt.

Identifiser vannforekomstene, eventuelt også delområdene dersom delområdene ikke er identisk med vannforekomstene, og vis dem på et kart.

Inndeling i delområder kan bidra til å systematisere utredningene og gi bedre oversikt over utbyggingsområdet. Delområdene vil variere i størrelse. Det er viktig å velge et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger. Vurder om det er hensiktsmessig å dele inn vannforekomsten i delområder, eller om hele strekningen skal behandles som ett delområde. Det er ikke nødvendig å dele inn små utredningsområder i ulike delområder.

Delområdene bør være mest mulig enhetlige. Med enhetlig menes områder som har tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. Beskriv kort bakgrunnen for delområdene, og illustrer dem på et kart. Dersom du har delt inn i delområder før befaring og verdisetting kan det være behov for å justere inndeling av delområdene, for å sikre at de blir mest mulig enhetlige.

En vannforekomst vises som et delområde i seg selv, kjemisk og økologisk tilstand må vurderes for hver enkelt vannforekomst.

Et slikt delområde vil ofte også inneholde arter eller naturtyper med ulik verdi. I slike tilfeller vil delområdene overlappe og ha ulik verdi.

Det er mulig å slå sammen lokaliteter med lignende naturtype og verdi som henger sammen geografisk til ett delområde.

Det er ikke nødvendig å registrere hver naturtype som et delområde, det kan føre til svært mange delområder og et lite oversiktlig utredningsområde. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom et delområde inneholder flere ulike arter eller naturtyper som blir påvirket av ulike forhold, kan det bli vanskelig å gjøre en god vurdering av påvirkning på delområdet.

Vurder i så fall om det er hensiktsmessig å dele opp i mindre delområder for de ulike naturtypene, slik at det blir lettere å gi en faglig riktig vurdering av påvirkning på naturverdiene i delområdene.

Hvis det totalt sett blir veldig mange delområder kan det være hensiktsmessig å slå sammen delområder. Dette er særlig aktuelt der planen omfatter store vurderingsområder. Sammenslåing av lokaliteter skal alltid begrunnes.

Ved sammenslåing av delområder gjelder følgende:

  • Hele det sammenslåtte delområdet skal normalt tillegges høyeste registrerte verdi. Dette innebærer at dersom et delområde/lokalitet med middels verdi slås sammen med et delområde/lokalitet med høy verdi, skal det sammenslåtte delområdet tillegges høy verdi. Vær derfor varsom med å slå sammen registreringer med ulik verdi.
  • Vurder om sammenslåingen av delområder vil få betydning for vurdering av påvirkning. Størrelsen på et delområde kan ha betydning for hvor stor andel av en lokalitet som blir berørt når tiltakets påvirkning skal vurderes. Dersom delområdet består av deler med ulik verdi, må det vurderes hvordan de ulike delene blir påvirket. Hvis en liten, men svært viktig naturtype blir påvirket, vil dette gi middels til stor konsekvens, og være viktig å synliggjøre. Imidlertid kan konsekvensen fremstå som liten dersom denne lille, viktige naturtypen inkluderes i et stort delområde, fordi påvirkning av en liten del av et stort delområde gir liten eller middels konsekvens. Hvis påvirkningen er ulik på de ulike registrerte verdiene, bør delområdene ikke slås sammen. Et delområde med mange ulike kvaliteter (sjøørret, elvemusling og bekkedrag) kan defineres som ett delområde. I slike tilfeller skal høyeste verdi definere verdien på hele delområdet.
  • Et delområde som omfatter et verneområde, vil alltid ha svært stor verdi. Hvis det er kartlagt naturtyper innenfor et verneområde, vil ikke naturtypenes verdi påvirke verdisettinga av delområdet.

Sammenslåing av lokaliteter skal alltid begrunnes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid