M-1941 | Konsekvensutredning av vannmiljø

2.4 Sett verdi

Sett verdi på hvert delområde ved bruk av kriteriene i verditabellen. Lag verdikart som viser de verdsatte delområdene.

Det er ikke anledning til å endre verdikategori. Utredningen bør imidlertid synliggjøre kvaliteten på området som vurderes. Vurder derfor lokalitetens plassering innenfor verdikategorien, og beskriv om lokaliteten ligger i øvre eller nedre del av verdikategorien. Dette kan synliggjøres ved bruk av skyvelinjalen, hvor pilen markerer hvordan verdisettingen vurderes innenfor verdikategorien.

Verdisettingen skal alltid begrunnes. Forklar valg som er gjort og hva som har påvirket verdisettingen.

Last ned bildet uten pil for bruk i konsekvensutredning her:

2.4.1 Verditabell

Bruk verditabellen for å sette verdi delområdene.

Se veiledning under tabellen for mer informasjon om de enkelte verdikriteriene.

Se veiledning under for mer informasjon om de enkelte verdikriteriene:

Verdiskala i verditabellen

Verditabellen for arter og naturtyper er basert på kriterier som både tar hensyn til juridisk vern, forvaltningens vedtak og føringer, og områdenes betydning for å ta vare på naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt.

Verdivurderingene viser faglige vurderinger av verdien til vannforekomstene og til ulike naturtyper og arter. Eksempelvis skal vannforekomster alltid settes til stor eller svært stor verdi, mens verdien på ulike arter er gitt ut ifra rødlistekategori.

2.4.2 Verdikart

Lag verdikart som viser alle delområder med verdisetting. Dersom det er flere delområder som overlapper bør det også lages en tabell i tillegg, for å bedre lesbarheten.

Verdikartet skal vise verdiene på delområdene og skal dekke planområdet og relevante delområder i influensområdet. Alle arealene innenfor planområdet skal vurderes, og skal fargelegges i henhold til tabellen som viser anbefalt fargebruk på verdikart:

  • Avgrensning av området: Markeres med sort, stiplet linje.
  • Uten betydning: Grå. R: 217, G: 217, B: 217
  • Noe verdi: Gul. R: 255, G: 254, B: 55
  • Middels verdi: Lys oransje. R: 254, G: 192, B: 45
  • Stor verdi: Oransje. R: 253, G: 112, B: 50
  • Svært stor verdi: Rød. R: 175, G: 15, B: 15

Gjør en konkret vurdering av hvilken transparens det enkelte og større polygoner (f.eks. delområder avgrenset til hele vannstrengen) skal ha. For å øke lesbarheten bør verdikartene for eksempel deles opp i flere kart. Lag gode tegnforklaringer og bruk tekst for å øke lesbarheten.

Bruk fortrinnsvis et gråtonekart som bakgrunnskart. Fargekart eller flyfoto vil påvirke fargefremstillingen til det enkelte delområdet, og det kan bli store avvik fra de opprinnelige fargekodene for verdi. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid