8.3 Vurdere konsekvens

Ingress

Konsekvensen av planen eller tiltaket vurderes ved at kunnskapen om påvirkning på vannforekomstene sammenlignes med nullalternativet/dagens miljøtilstand (økologisk og kjemisk kvalitet).

Konsekvensgraden vurderes ut ifra:

  • påvirkningen på vannforekomstene,
  • med bakgrunn i om miljømålene nås
  • om vannkvaliteten forringes eller ikke
  • om inngrepene er i konflikt med vassdragsvernet eller andre nasjonale føringer

Se kapittel 1.4.1 for mer veiledning til vurdering av konsekvensgrad.

Konsekvens med eller uten avbøtende tiltak

I utgangspunktet skal du konsekvens uten avbøtende tiltak. Vurdering av konsekvens uten tiltak er viktig for å vise hva som blir utfallet om tiltak ikke videreføres i bestemmelsene. Da blir konsekvensen uten tiltak beslutningsgrunnlaget for planen.

I de fleste tilfeller vil det imidlertid vurderes ulike avbøtende tiltak, som renseanlegg og andre renseordninger for å hindre forurensning. Dette er tiltak som er nødvendige for å oppfylle lovkrav og vil være en forutsetning for gjennomføring av planen. De avbøtende tiltakene som er lagt inn i plankart og er sikret gjennomført i bestemmelser kan legges til grunn for vurdering av konsekvens.

Det er kun tiltak som er sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av en plan. Dersom det ikke er sikret gjennomføring av konkrete tiltak i kart og bestemmelser kan ikke konsekvensgraden justeres ned. Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig med en planbestemmelse som sier at "intensjonen er at kantvegetasjonen skal bevares i størst mulig grad". En slik bestemmelse sikrer ikke at det blir gjennomført tiltak. Imidlertid kan et vegetasjonsbelte som er regulert inn i plankartet legges til grunn for vurdering av konsekvens, hvis det også står i rekkefølgebestemmelsene at det ikke er tillatt med inngrep i dette vegetasjonsbeltet.

Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid