8.4 Presentere fagutredning: Rangere og konkludere

Ingress

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for vannmiljøet. Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen

(se kapittel 3.11 om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra vannmiljøtemaet, og må minimum inneholde:

  • kort beskrivelse av påvirkningsfaktorer og effekt av eventuelle nye utslipp (kap. 8.2.2 og 8.2.3)
  • kort beskrivelse av forringelse av vannforekomster, og oppsummering av § 12-vurderingen (kapittel 8.2.4)
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad, og om tilstandsgrenser krysses
  • kort beskrivelse av avbøtende tiltak og hvilken effekt de har, og synligjøre hvordan situasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres
  • rangering av alternativ (kapittel 8.4.1)
  • vurdering av usikkerhet (8.4.2)

8.4.1 Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering skal du vurdere hvilke alternativer som gir de beste forholdene for vannmiljøet. Rangeringen må begrunnes.

8.4.2 Vurdere usikkerhet

De viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen skal beskrives.

All kunnskap og prøvetakinger er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i tidligere innsamlet data og i prøvetakingen. Kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert, skal alltid beskrives og diskuteres i utredningen. 

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid