2.10 Klimagassutslipp

Klimagasser er gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen, skaper en drivhuseffekt og dermed påvirker klodens klima. De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikkvegtrafikk og annen transport.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om klimagassutslipp finnes i følgende databaser:

Vurdere beslutningsrelevans

Klimagassutslipp er et aktuelt utredningstema ved omdisponering av karbonrike arealer som for eksempel myr eller skog, eller i planer som medfører sterk vekst i biltrafikken.

 Klimagassutslipp er et aktuelt utredningstema dersom:

  • det planlegges utbygging på karbonrike arealer som myr, torv eller skogsareal med høy bonitet
  • det planlegges utbygging av besøksintensiv eller arbeidsplassintensiv virksomhet utenfor sentrumsområder
  • det planlegges utbygging av større boligområder mer enn 3 km unna sentrumsområder

Behov for ny kunnskap

Det finnes ikke ferdige registreringer av karbonrike arealer i Norge. Forslagsstiller kan bruke eksisterende grunnlagsdata (AR5) om myr og skog til å utarbeide en oversikt over hvor i kommunen det finnes størst arealer med store karbonlagre. For å få mer presis kunnskap, må det gjøres nye beregninger eller kartlegginger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid