2.2 Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at vi sikrer levedyktige bestander av planter og dyr. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Temaet naturmangfold omfatter verneområder, naturtyper, arter, landskapsøkologiske sammenhenger og geologisk mangfold.

Finn eksisterende kunnskap

Disse databasene inneholder eksisterende kunnskap om naturmangfold:

Informasjon om sårbare arter og rovfugl er ikke tilgjengelig i offentlige innsynsløsninger. Ta kontakt med Statsforvalteren i aktuell region for mer informasjon.

Tema naturmangfold omfatter også geologisk mangfold. Eksisterende kunnskap finnes i følgende databaser:

 • Geologisk arv (ngu.no)
 • Berggrunn (ngu.no) (bergarter, sjekk om planområdet inneholder kalkstein og/eller marmor)
 • Kalkinnhold i berggrunnen - Berggrunn (ngu.no) velg temakart i hovedmenyen og "Avledete berggrunnskart (1:250 000)", sett så på laget som heter "Kalkinnhold i berggrunnen (prognose)". Se etter områder i kategorien svært kalkrik (markert med mørkeblå farge) innenfor planområdet.
 • Berggrunn (ngu.no) (Ultramafiske bergarter – avledete berggrunnskart)
 • Mineralressurser (ngu.no) (gruver, skjerp, steinbrudd med historisk verdi) ved markering av en ressurs innenfor planområdet – trykk på symbolet og sjekk faktaarket for informasjon om lokaliteten har historisk betydning
 • NVEs Breatlas (landform - bre)
 • Løsmasser (ngu.no)(landformer) – løsmassekartet gir informasjon om:
  • hovedgruppene for løsmasser (grunnfargene i kartet som deler inn i de ulike løsmassegruppene, slik som morene og elveavsetning)
  • løsmasseinnslag (hovedgruppe er angitt, men har innslag av andre løsmasser)
  • kornstørrelse (leire, grus, silt, sand)
  • andre punkt (små symboler i kartet som gir informasjon om blant annet liten dødisgrop og liten flygesanddyne)
  • overflateformer som linjer (linjer i kartet som gir informasjon om blant annet stor dødisgrop og raviner)
  • marin grense kan også settes på kartet under kart og kartlag

Løsmassekart kombinert med høydedata, ortofoto, lokalkunnskap og eventuelt befaring bidrar til å avdekke de rødlistede landformerene.

NGU er fagansvarlig for geologisk mangfold og kan være til hjelp dersom det er manglende informasjon i kartbasene eller det er usikkerhet rundt vurdering av eksisterende kunnskap.

Vurdere beslutningsrelevans

Naturmangfold er et aktuelt utredningstema hvis hele eller deler av området er naturpreget - altså alle områder som ikke er bebygd eller i bruk. Dette omfatter både utmarksområder og naturområder/grøntområder i tettbygd strøk.

Naturmangfold er også et aktuelt utredningstema hvis hele eller deler av området kan inneholde geologisk mangfold.

Med geologisk mangfold menes områder som inneholder:

 • Geologisk arv/geosteder
 • Registrerte (kartlagte) forekomster av kalkrike bergarter:
  • Kalkstein (nr. 321)
  • Marmor (nr. 415)
 • Registrerte (kartlagte) forekomster av ultramafiske bergarter, inklusiv underkategorier:
  • Dunitt (olivinstein) (nr. 131)
  • Peridotitt (nr. 130)
  • Pyroksenitt (nr. 136)
  • Serpentinitt (nr. 456)
  • Kleberstein (nr. 457)
 • Registrerte (kartlagte) forekomster av eklogitt (nr. 455)
 • Registrerte gruver/skjerp/steinbrudd med historisk verdi
 • Rødlista landformer

Behov for ny kunnskap

Det er behov for ny kunnskap om naturmangfold dersom det planlegges utbygging i områder hvor:

 • det er naturpreget og som ikke er kartlagt tidligere. Ingen registrering i naturbase eller andre databaser betyr ikke at området er uten verdier.
 • tidligere kartlegging er utdatert eller kilden er lite troverdig, men viser potensiale for viktig naturmangfold.

Det er likevel ikke behov for kartlegging dersom:

 • området er åpenbart ødelagt av eksisterende eller tidligere virksomhet
 • området er åpenbart tilrettelagt for lek, med plener, lekearealer og gangstier

Dersom det er usikkert om området bør kartlegges, bør en fagkyndig vurdere behovet for kartlegging.

Det skal begrunnes dersom det vurderes at eksisterende kunnskap er god nok, og at det derfor ikke er behov for ny kunnskap for å gjennomføre en konsekvensutredning.

Kunnskap om geologisk mangfold

I tillegg til forholdene som er angitt ovenfor, er det behov for ny kunnskap om geologisk mangfold i området hvis:

 • området det planlegges i har høy diversitet (mange bergartstyper innenfor en arealenhet) kombinert med høy terrenguro (variasjoner) størrelse på tiltak + illustrasjon
 • det innenfor planområdet er ikke-planerte områder under marin grense med tydelige terrengformer dannet av løsmasser
 • for områder som ikke er dekket av 1: 50 000 kart for løsmasser og det innenfor planområdet er breelv-/bresjøavsetning, hav-/fjordavsetning, marin strandavsetning eller elv-/bekkeavsetning

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid