2.3 Kulturmiljø

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om kulturmiljø finnes i følgende databaser:

Informasjon om særlige sårbare kulturmiljø er ikke tilgjengelig i offentlige innsynsløsninger, ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget i aktuell region for mer informasjon.

Vurdere beslutningsrelevans

Kulturmiljø og kulturminner er et aktuelt utredningstema hvis hele eller deler av planen eller tiltaket kan berøre eller virke inn på for eksempel

  • automatisk fredete kulturminner eller kulturmiljø
  • kulturhistoriske bymiljøer av nasjonal interesse
  • SEFRAK-registrerte bygninger
  • kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter

Det må også gjøres en faglig vurdering av om det er sannsynlig at et område inneholder ukjente automatisk fredete kulturminner. Denne faglige vurderingen gjøres i hovedsak av arkeologer i fylkeskommunene/Sametinget. Planprogram skal derfor sendes på høring til fylkeskommunen/Sametinget.

Fylkeskommunen/Sametinget kan da gjøre en vurdering av om det er grunn til å tro at planområdet kan inneholde ukjente automatisk fredete kulturminner. Dersom kulturminneforvaltningen mener det er sannsynlig at et område kan inneholde automatisk fredete kulturminner skal fylkeskommunen/Sametinget opplyse om dette i sin høringsuttalelse til planprogrammet.

Behov for ny kunnskap

Når tiltakshaver utarbeider en reguleringsplan, skal det undersøkes om det finnes automatisk freda kulturminner i området. Dette står i kulturminneloven § 9, 3. ledd. Det er fylkeskommunen og/eller Sametinget som gjennomfører undersøkelsene. Undersøkelsene blir kunnskapsgrunnlaget for en konsekvensutredning av kulturmiljø.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid