2.4 Friluftsliv

Friluftsliv er en kombinasjon av fysisk aktivitet og naturopplevelse og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om friluftsliv finnes i følgende databaser:

Vurdere beslutningsrelevans

Friluftsliv kan være et aktuelt utredningstema dersom planen direkte berører eller har innvirkning på registrerte friluftsområder, statlig sikra friluftsområder, områder innenfor markagrensa eller et frilufts- eller naturområde som er:

  • mye brukt
  • har spesielle opplevelseskvaliteter
  • har en spesiell funksjon som adkomst til markaområder, korridor eller parkeringsplass
  • spesielt godt egnet for aktivitet som det ikke finnes gode alternative områder til
  • tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
  • egnet til undervisningssammenheng, eller har spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter
  • inngrepsfritt i dag
  • nært ved store boligområder

Det må gjøres en vurdering i hver enkelt sak om planen berører friluftsliv i så stor grad at temaet er relevant. Både direkte arealbeslag og påvirkning fra aktivitet skal vurderes.

For eksempel vil en skytebane som planlegges ved et friluftsområde ikke gi direkte arealbeslag, men selve aktiviteten kan skape støy og støv som påvirker friluftslivet. Denne påvirkningen må vurderes.

Behov for ny kunnskap

Det er behov for ny kunnskap om friluftsliv dersom:

  • det ikke er gjort kartlegging av friluftsområder i henhold til Miljødirektoratets veileder M-98-2013 og det er grunn til å tro at området kan være et viktig friluftsområde
  • kartleggingen er gammel eller mangelfull, og det er grunn til å tro at området kan være et viktig friluftsområde.

Dersom forslagsstiller vurderer at det ikke er behov for ny kunnskap, skal dette begrunnes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid