2.5 Landskap

Norge har forpliktet seg til å verne, forvalte og planlegge landskap gjennom Europarådets landskapskonvensjon.

Landskapet er helheten av våre naturgitte og menneskeskapte omgivelser, og kan utgjøre både små og store områder. 

 • Begrepet naturlandskap brukes for å sette søkelyset på landskapsformer og landskapets geologiske og biologiske innhold, ofte i områder der kulturinnslagene er lite synlige.
 • Begrepet kulturlandskap favner alt landskap som er påvirket av menneskers aktivitet gjennom tidene, fra beitelandskap i utmark til industrilandskap. I dagligtale brukes imidlertid begrepet særlig om jordbrukslandskapet.

For å beskrive omgivelsene nærmere brukes også landskapsbegreper som bylandskap, jordbrukslandskap, skoglandskap, fjellandskap, fjordlandskap, kystlandskap og industrilandskap.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om landskap finnes i følgende databaser:

Vurdere beslutningsrelevans

Landskap kan være et aktuelt utredningstema hvis planen eller tiltaket bidrar til å endre landskapets karakter.  Landskap skal utredes dersom:

 • tiltak i planen berører nasjonalt eller regionalt viktige landskap
 • tiltak i planen kan endre de visuelle kvalitetene i omgivelsene
 • tiltak i planen kan påvirke kulturhistoriske strukturer eller særpreg i landskapet
 • tiltak i planen kan endre områdets landformer (hovedformer, småformer, vann og vassdrag, breer)
 • tiltak i planen påvirker utsikten fra:
  • verneområder (naturmangfoldloven)
  • urørte naturområder
  • kulturmiljø- eller områdefredninger (kulturminneloven)
  • kulturmiljøer av vesentlig regional eller nasjonal interesse
  • boligområder
  • friluftsområder

Landskap er et tema som kan romme mye og kan lett overlappe med andre fagtema. I planprogrammet må forslagsstiller beskrive hva som anses som viktige elementer for landskap i den konkrete planen. Beskriv avgrensninger mot andre fagtema.

Dersom landskap ikke vurderes som et aktuelt tema til konsekvensutredningen, må dette begrunnes. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid