2.6 Støy

Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Støy er uønsket lyd, og regnes som forurensning etter forurensningsloven. 

Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om støy finnes i følgende databaser:

Mange kommuner har også mer detaljerte støykart i sine kartløsninger. Kontakt kommunen for mer informasjon.

Samferdselssektoren kan ha mer detaljer informasjon i egne kart over støy fra veg, jernbane og fly.

Vurdere beslutningsrelevans

Støy er et aktuelt utredningstema dersom det planlegges støyfølsom bebyggelse eller støyende anlegg og virksomhet som omtalt i T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging".

Støy skal utredes dersom:

  • det planlegges utbygging av boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i et område der det er grunn til å tro at det er støy over grenseverdiene i T-1442, men der det ikke er kartlagt støy
  • det planlegges etablering av støyende anlegg eller virksomhet nært boliger, skoler, barnehager, helsebygg, eller i stille områder som i definert i T-1442

Behov for ny kunnskap

Hvis støy skal utredes, vil det stort sett alltid være behov for nye støyberegninger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid