2.8 Grunnforurensning

Forurenset grunn er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn.

Miljøgifter i grunnen er ofte forårsaket av utslipp fra tidligere industri, avfallsfyllinger eller annen næringsvirksomhet.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om grunnforurensning finnes i følgende databaser:

I særskilte tilfeller vil forurensningen være av en slik art at det blir svært utfordrende å bygge eller gjennomføre anleggsarbeider i området.

Eksempler på slike lokaliteter kan være:

  • gamle, nedlagte deponier
  • felt med alunskifer eller andre bergarter med betydelig syredannende potensiale
  • lokaliteter der grunnen er forurenset med spesielt utfordrende stoffer. Disse kan være vanskelig å gjøre tiltak i. Det kan mangle sikre og etablerte tiltaksmetoder, eller det er få deponier eller andre lovlige avfallsanlegg som kan ta imot oppgravde masser
  • de aller mest forurensede industriområdene

Vurdere beslutningsrelevans

Grunnforurensning er et aktuelt utredningstema dersom det planlegges ny aktivitet i områder med forurensning i grunnen, eller dersom planen eller tiltaket kan føre til økt grunnforurensning.

Grunnforurensning skal utredes dersom:

  • eksisterende registreringer er for gamle og det er grunn til å tro at viktige forhold har endret seg
  • det planlegges utbygging på eller i nærheten av gamle, nedlagte deponier
  • det planlegges utbygging av boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i områder hvor det er grunn til å tro at det er vesentlig grunnforurensning med spesielt utfordrende stoffer som er vanskelig å gjøre tiltak i, for eksempel industri- og næringsarealer, bensinstasjoner eller biloppsamlingsplasser
  • det planlegges utbygging av boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i områder med alunskifer eller andre bergarter med betydelig syredannende potensial

Behov for ny kunnskap

Det er behov for kunnskap om eksisterende grunnforurensning for å avklare hvor omfattende forurensningen er og hvilke stoffer som ligger i grunnen. Det er også behov for kunnskap om og målinger av gassnivåer i gamle deponier.

Dersom det planlegges ny virksomhet, er det behov for kunnskap om hvilke påvirkningsfaktorer den planlagte utbyggingen vil ha. Påvirkning er enten nedbygging av eller inngrep i en vannforekomst, eller påvirkning i form av utslipp eller ved bruk av stoffer og kjemikalier som kan påvirke vassdrag.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid