M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.3 Vurder miljømål

Vurder og beskriv miljømål for prosjektet.

Veilederen om forurenset grunn skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av grunnundersøkelser.

I denne håndboka står det at det skal utarbeides miljømål for prosjektet. Miljømålene skal være knyttet til prosjektet/tiltaket som skal gjennomføres. Det er ikke tilstrekkelig å bruke generelle og overordnede miljømål.

Miljømålene for planen/tiltaket vil beskrive en ønsket situasjon hvor forurensningen ikke utgjør noen risiko. Miljømålene skal brukes som et sammenlikningsgrunnlag for å vurdere risikoen med tiltaket.

Miljømålene skal:

  • definere ønsket grad av beskyttelse for mennesker og natur eller miljø sammenliknet med eksisterende eller fremtidig arealbruk
  • tydeliggjøre aktuelle brukerkonflikter og definere hensikten med tiltak eller oppryddingen for selve lokaliteten og eventuelt påvirkede resipienter. Brukerkonflikter kan være konflikter mellom dagens forurensningssituasjon og mål for miljøtilstanden, konflikt mellom behov for opprydding og menneskers bruk av arealene, eller mellom opprydningstiltak og hensyn til andre verdier i området

Miljømålene legger en basis for å vurdere risiko og nødvendige avbøtende tiltak ved utbygging og endret arealbruk i områder med omfattende grunnforurensning. 

Hensikten med å vurdere miljømål så tidlig i planleggingen, er derfor å

  • definere hva som er ønsket/nødvendig miljøtilstand i planområdet,
  • identifisere hvordan forurensningen utgjør en risiko for mennesker eller miljø (se kapittel 9.5 og 9.6) og ut fra dette finne hvilke avbøtende tiltak som er nødvendige for å oppnå ønsket miljøtilstand (se kapittel 9.7)
  • avdekke konflikter med andre miljøhensyn, for eksempel at opprydding av forurensning fører til ødeleggelse av naturmangfold eller kulturminner (se kapittel 9.7)
  • avklare hvilke avbøtende tiltak som er relevante og realistiske å gjennomføre (se kapittel 9.7), og skal sikres i planbestemmelser/vilkår og legges til grunn ved vurdering av konsekvensgrad (kapittel 9.8)

Lag stedspesifikke miljømål tilpasset planområdet og utbyggingsprosjektet.

Underveis som man henter inn mer informasjon, kan det bli behov for å justere eller endre miljømålene. Her er eksempler på aktuelle, stedsspesifikke miljømål:

  • Konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke overskride tilstandsklasse 2 i øverste meter og tilstandsklasse 3 i dypereliggende lag.
  • Området skal kunne benyttes til følsomt arealbruk uten risiko for uakseptabel eksponering av helse- og miljøfarlige stoffer.
  • Grunnforurensningen skal ikke være til hinder for at vannforskriftens mål om god økologisk og kjemisk tilstand oppnås i nærmeste vannforekomst.

Miljømålene skal brukes for å konkretisere hvordan oppryddingen skal gjennomføres. I veileder for forurenset grunn er det gitt flere eksempler på stedsspesifikke miljømål.

Det vil også bli satt krav om å definere miljømål for tiltaket ved utarbeiding av tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn. I den sammenheng må miljømålene konkretiseres mer.

Det er forurensningsmyndigheten som til slutt avgjør hvor høye forurensningsnivåer som tillates innenfor planområdet. Dette avgjøres i forbindelse med behandling av tiltaksplanen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid