M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.5 Vurder dagens forurensningssituasjon og arealbruk

Beskriv dagens forurensningssituasjon (nullalternativet) og risikoen ved denne. Bruk beskrivelsen fra kapittel 9.5 om nullalternativet.

Risikoen ved dagens forurensningssituasjon skal vurderes på bakgrunn av følgende forhold:

  • Hvordan arealet brukes i dag (arealbruk), og i hvilken grad mennesker blir eksponert for dagens forurensning. Er det ut fra tilstandsklassesystemet sannsynlig at dagens forurensning utgjør en uakseptabel risiko for mennesker?
  • I hvilken grad det er spredning av dagens forurensning til vannforekomster (akvatisk økosystem). Kan spredning av forurensningen bidra til at vannforekomster ikke oppnår god miljøtilstand i henhold til vannforskriften?
  • I hvilken grad naturmangfold på land (terrestriske økosystem) blir eksponert for dagens forurensning. Kan forurensningen utgjøre en risiko for naturmangfold på land?

Sjekk også om området ligger innenfor en risikosone for flom, skred eller andre naturhendelser, da dette kan medføre risiko for akutt forurensning og spredning av forurensningen til omkringliggende områder og resipienter.

Lag kart som viser utstrekning av forurensningen, og viser hvor det er ulike konsentrasjoner eller mengder av ulike stoffer. Kartene kan for eksempel lages slik (trykk på bildet for å gjøre kartet større):

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid