M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.7 Vurder konsekvens

Vurder konsekvensgrad både for dagens situasjon (nullalternativet) og for planlagt tiltak.

Konsekvensgraden er i denne håndboka styrt av:

  • endringen i risiko i planalternativet, sammenliknet med nullalternativet,
  • usikkerhet knyttet til gjennomføring av plantiltaket og
  • restrisiko ved planalternativet

I praksis innebærer det at høy risiko gir høy konsekvensgrad. Se nærmere beskrivelse av kriteriene i kapittel 9.7.1.

De avbøtende tiltakene som er tatt inn som krav i planbestemmelser eller gjennom prosjektsøknaden kan legges til grunn for vurdering av konsekvens.

Det er kun relevante og realistiske tiltak som er sikret gjennom planforslaget (plankart og bestemmelser), eller som er innarbeidet i det omsøkte tiltaket, som kan legges til grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av en plan.

Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig med en planbestemmelse som sier at "intensjonen er å unngå spredning av eksisterende forurensning". En slik bestemmelse sikrer ikke at det blir gjennomført tiltak. Bestemmelsene må sikre at forutsatte avbøtende tiltak blir gjennomført. Gjør rede for hvordan gjennomføring av nødvendige tiltak blir sikret i bestemmelser i planen (og gjennom vilkår i tillatelse og tiltaksplan).

Vurder konsekvens for varig situasjon (endt utbygging). Midlertidige konsekvenser i bygge- og anleggsfasen skal beskrives, men ikke inkluderes i konsekvensgrad.

9.7.1 Kriterier for å vurdere konsekvens

Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Konsekvensskalaen går fra svært alvorlig konsekvens til stor positiv konsekvens.

Det er flere kriterier som bidrar til å bestemme konsekvensgraden.

Endringen i risiko ved planalternativet, sammenliknet med nullalternativet, vurderes med følgende tre til fire kriterier:

  • overordnet endring i risiko
  • hvor havner forurensningen som skal håndteres i planalternativet
  • endring i spredning fra forurenset grunn til nærliggende vannforekomst (dvs. endring i tilstand i vann)
  • dersom det er syredannende bergarter i planområdet, hvordan håndteres dette

Usikkerhet knyttet til gjennomføring av planen/tiltaket, vurderes ut fra to kriterier:

  • usikkerhet knyttet til gjennomføring av avbøtende tiltak
  • usikkerhet knyttet til aksept fra forurensningsmyndigheten

Restrisiko ved planalternativet, vurderes ut fra kriteriet:

  • vil avbøtende tiltak ha tilstrekkelig effekt, slik at risiko ved resterende forurensning etter avbøtende tiltak vil være akseptabel?

Dersom planen eller tiltaket fører til opprydning i forurensningen og redusert risiko vil dette gi positive virkninger og positiv konsekvensgrad. For at planen eller tiltaket skal få positiv konsekvensgrad må det gjøres tiltak som gir en totalt sett bedre forurensningssituasjon sammenlignet med nullalternativet.

I konsekvenstabellen under står det at det gir betydelig positiv konsekvens dersom forurenset masse håndteres på en ut over normalt god måte. Med "ut over normalt god måte" menes for eksempel jordvask, behandling i gjenvinningsanlegg, etc. Det gir også en betydelig positiv konsekvensgrad dersom helse- og miljøfarlige stoffer fjernes fra kretsløpet/de avbøtende tiltakene gir en varig løsning for forurensningen.

Med "fjernes fra kretsløpet" menes at stoffene disponeres behandles og renses i behandlingsanlegg som fjerner forurensningen, eller håndteres på en slik måte at de ikke lenger medfører en forurensningsfare.

Under følger en forklaring på de syv ulike kriteriene som brukes for å vurdere konsekvens.

9.7.2 Konsekvenstabell

Kriteriene i konsekvenstabellen skal brukes for å vurdere konsekvens av planen eller tiltaket.

Bruk kriteriene i konsekvenstabellen under for å vurdere konsekvens av planen eller tiltaket. Sammenstill konsekvensgraden fra de ulike kriteriene.

Konsekvenstabellen består av sju rader med ulike kriterier. Vurder rad for rad hvilken konsekvensgrad som passer best.

Det vil sannsynligvis bli litt ulik konsekvensgrad fra rad til rad. De sju konsekvensgradene fra gjennomgangen av tabellen må derfor til slutt sammenstilles for å finne en sammenstilt konsekvensgrad.

Sammenstillingen er ikke en matematisk oppgave, men en vurdering av hvilken konsekvensgrad som er best representativ for planen eller tiltaket. Begrunn sammenstilt konsekvens. Beskriv hvilke avveininger som er gjort i tilfeller hvor det ikke er en tydelig konsekvensgrad. I utgangspunktet skal mest negative konsekvensgrad gjelde i tilfeller hvor det uavgjort eller ingen konsekvensgrad utpeker seg.

Hvis ett kriterium har fått en av de tre øvre konsekvensgradene (dvs. betydelig, alvorlig eller svært alvorlig) kan ikke samlet konsekvens settes lavere enn den alvorligste konsekvensgraden.

Last ned konsekvenstabellen her:

Vær oppmerksom på at flere av eksemplene som er brukt i tabellen viser ulovlig forurensning, tiltak som ikke er lov uten særskilt tillatelse og/eller hvor det er lite sannsynlig at det vil bli gitt tillatelse. De er kun ment som eksempler på uakseptabel risiko, og ikke som forslag til mulige tiltak.

9.7.3 Overvåkningsordninger

Beskriv aktuelle overvåkningsordninger.

I § 29 i forskrift om konsekvensutredninger står det at "Ansvarlig myndighet skal der det er nødvendig stille krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn. Når det stilles krav om overvåkning, skal ansvarlig myndighet fastsette fremgangsmåten og varigheten og omfanget av overvåkingen".

Det er kommunen som er ansvarlig myndighet for reguleringsplaner, mens forurensningsmyndigheten er ansvarlig myndighet dersom konsekvensutredningen lages i forbindelse med en søknad om tillatelse. Krav til overvåkningsordninger må knyttes til ansvarlig foretak eller grunneier.

Hvis det er aktuelt med overvåkning, må det beskrives hvordan overvåkningen bør gjennomføres, og hvilken frekvens overvåkningen skal ha. I de tilfeller hvor planmyndigheten setter krav om overvåkningsordninger, bør dette skje i samarbeid med forurensningsmyndigheten. Det er opp til forurensningsmyndighetene å sette krav om overvåkning i tillatelse etter forurensningsloven.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid