M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.7 Vurder konsekvens

Vurder konsekvensgrad både for dagens situasjon (nullalternativet) og for planlagt tiltak.

Konsekvensgraden er i denne håndboka styrt av:

  • endringen i risiko i planalternativet, sammenliknet med nullalternativet,
  • usikkerhet knyttet til gjennomføring av plantiltaket og
  • restrisiko ved planalternativet

I praksis innebærer det at høy risiko gir høy konsekvensgrad. Se nærmere beskrivelse av kriteriene i kapittel 9.7.1.

De avbøtende tiltakene som er tatt inn som krav i planbestemmelser eller gjennom prosjektsøknaden kan legges til grunn for vurdering av konsekvens.

Det er kun relevante og realistiske tiltak som er sikret gjennom planforslaget (plankart og bestemmelser), eller som er innarbeidet i det omsøkte tiltaket, som kan legges til grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av en plan.

Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig med en planbestemmelse som sier at "intensjonen er å unngå spredning av eksisterende forurensning". En slik bestemmelse sikrer ikke at det blir gjennomført tiltak. Bestemmelsene må sikre at forutsatte avbøtende tiltak blir gjennomført. Gjør rede for hvordan gjennomføring av nødvendige tiltak blir sikret i bestemmelser i planen (og gjennom vilkår i tillatelse og tiltaksplan).

Vurder konsekvens for varig situasjon (endt utbygging). Midlertidige konsekvenser i bygge- og anleggsfasen skal beskrives, men ikke inkluderes i konsekvensgrad.

9.7.1 Kriterier for å vurdere konsekvens

Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Konsekvensskalaen går fra svært alvorlig konsekvens til stor positiv konsekvens.

Det er flere kriterier som bidrar til å bestemme konsekvensgraden.

Endringen i risiko ved planalternativet, sammenliknet med nullalternativet, vurderes med følgende tre til fire kriterier:

  • overordnet endring i risiko
  • hvor havner forurensningen som skal håndteres i planalternativet
  • endring i spredning fra forurenset grunn til nærliggende vannforekomst (dvs. endring i tilstand i vann)
  • dersom det er syredannende bergarter i planområdet, hvordan håndteres dette

Usikkerhet knyttet til gjennomføring av planen/tiltaket, vurderes ut fra to kriterier:

  • usikkerhet knyttet til gjennomføring av avbøtende tiltak
  • usikkerhet knyttet til aksept fra forurensningsmyndigheten

Restrisiko ved planalternativet, vurderes ut fra kriteriet:

  • vil avbøtende tiltak ha tilstrekkelig effekt, slik at risiko ved resterende forurensning etter avbøtende tiltak vil være akseptabel?

Dersom planen eller tiltaket fører til opprydning i forurensningen og redusert risiko vil dette gi positive virkninger og positiv konsekvensgrad. For at planen eller tiltaket skal få positiv konsekvensgrad må det gjøres tiltak som gir en totalt sett bedre forurensningssituasjon sammenlignet med nullalternativet.

I konsekvenstabellen under står det at det gir betydelig positiv konsekvens dersom forurenset masse håndteres på en ut over normalt god måte. Med "ut over normalt god måte" menes for eksempel jordvask, behandling i gjenvinningsanlegg, etc. Det gir også en betydelig positiv konsekvensgrad dersom helse- og miljøfarlige stoffer fjernes fra kretsløpet/de avbøtende tiltakene gir en varig løsning for forurensningen.

Med "fjernes fra kretsløpet" menes at stoffene disponeres behandles og renses i behandlingsanlegg som fjerner forurensningen, eller håndteres på en slik måte at de ikke lenger medfører en forurensningsfare.

Under følger en forklaring på de syv ulike kriteriene som brukes for å vurdere konsekvens.

Overordnet endring i risiko er knyttet til om gjennomføring av planen eller tiltaket gir en bedre eller verre forurensningssituasjon innenfor planområdet enn i dag.

I de tilfellene hvor planen eller tiltaket fører til en vesentlig opprydning i områder som i dag har omfattende forurensning med risiko for spredning, vil det gi svært positiv konsekvensgrad.

I motsatt retning vil det gi en svært alvorlig konsekvensgrad dersom planen eller tiltaket fører til at en alvorlig forurensningssituasjon blir enda verre.

Konsekvensgraden påvirkes også av hvordan forurensningen håndteres, og hvor den havner, ved gjennomføring av planen/tiltaket.  

Dersom planen/tiltaket fører til at helse- og miljøfarlige stoffer fjernes fra kretsløpet, og/eller håndteres på en måte som gir en varig løsning på forurensningen, gir dette positiv konsekvensgrad.

Som varig løsning regnes det å levere forurensede masser til et lovlig avfallsanlegg som har kontroll på de helse- og miljøfarlige stoffene (f.eks. deponi eller jordvaskeanlegg med tillatelse etter forurensningsloven), eventuelt nøytralisering eller destruksjon av de helse- og miljøfarlige stoffene.

Avbøtende tiltak som tildekking, asfaltering, stabilisering/immobilisering av forurensningen i jorda og andre tiltak som skal redusere eksponeringen for, eller spredningen av forurensningen der den ligger, ikke regnes som varige løsninger. Selv om slike avbøtende tiltak håndterer forurensningen i dag, og i en periode gir en bedre forurensningssituasjon, er slike avbøtende tiltak avhengige av jevnlig vedlikehold og kontroll. Ved terrenginngrep og ombygging i området i framtiden må forurensningen på nytt håndteres. Tildekking gir derfor en liten negativ konsekvensgrad.

Dersom forurensningen flyttes ut av planområdet uten forbehandling, og uten å leveres til godkjent mottak, gir det negativ konsekvensgrad.  Bruk av oppgravde forurensede jordmasser utenfor planområdet, uten tilstrekkelig forbehandling av de forurensede massene i forkant, tillegges ikke positiv vekt – selv om massene skulle erstatte andre materialer som ellers ville blitt brukt.  I og med at det er bare lokaliteter med betydelig eller alvorlig forurensning som konsekvensutredes med hensyn til forurenset grunn, er ikke disse massene egnet for gjenvinning eller gjenbruk.

Hvis forurensede masser leveres til et lovlig avfallsanlegg, gir det positiv konsekvensgrad. Dette kan være deponier med tillatelse iht. avfallsforskriften kap. 9 (om deponering av avfall), eller behandlingsanlegg for avfall med tillatelse iht. forurensningsloven § 29, jf. § 11 – slik som jordvaskeanlegg eller liknende.

Det er mulig å oppnå stor positiv konsekvensgrad dersom forurensningen håndteres på en spesielt god måte, ut over det som er normalt. For eksempel med nye teknologiske løsninger som sikrer bedre sortering, at de helse- og miljøfarlige stoffene oppkonsentreres (slik at det oppstår mindre avfallsmengder), eller lokal behandling av de forurensede massene (ved f.eks. bruk av mobile behandlingsanlegg, in situ-metoder eller liknende). Det forutsettes naturligvis at disse metodene har tilstrekkelig effekt, slik at risiko ved resterende forurensning etter avbøtende tiltak fortsatt reduseres til et akseptabelt nivå.

Spredning av forurensning i grunnen kan gi utlekking i vannforekomster, og dårligere kjemisk tilstand i vann.

I noen tilfeller kan en forurenset grunn-lokalitet være hovedkilden til at en vannforekomst har redusert kjemisk tilstand. Imidlertid vil forurenset grunn i planområdet ofte være en av flere kilder til forurensning i vannforekomsten. I slike tilfeller vil opprydning i planområdet alene ofte ikke være nok til å bedre tilstanden i vannforekomsten eller sørge for at vannforekomsten oppnår målet om god tilstand. Opprydningen bør likevel sørge for nødvendig reduksjon av den delen av spredningen som kommer fra planområdet. Slik vil resterende forurensning i planområdet, etter at plantiltaket er gjennomført, ikke være til hinder for at vannforskriftens mål om god miljøtilstand i vannforekomsten kan nås i framtiden.

Oppnåelse av kriteriet vurderes etter i hvilken grad spredningen av helse- og miljøfarlige stoffer fra forurenset grunn til en vannforekomst endres, samt etter endring i kjemisk tilstandsklasse for vann iht. Miljødirektoratets veileder M-608: 

Dersom planen eller tiltaket fører til økt spredning fra forurensningen i grunnen, slik at det blir dårligere tilstandsklasse i nærliggende vannforekomst, gir det negativ konsekvensgrad. Det kan for eksempel være tilfeller hvor planen/tiltaket fører til at det oppstår nye spredningsveier fra forurensningen til vannforekomsten, der endring i toppdekke fører til endringer i avrenning av overflatevann, endret infiltrasjon av vann til grunnen, økt jorderosjon eller liknende.

Det gir også noe negativ konsekvensgrad dersom planen eller tiltaket fører til at det blir vanskeligere å oppnå vannforskriftens mål om god tilstand i en vannforekomst. Dette vil være tilfeller hvor planen ikke selv gir økte utslipp, men der tiltaket heller ikke bidrar til å redusere dagens utslipp, og dermed legger en større byrde på andre utslippskilder og kildeområder for å nå målsettingen om god tilstand.

Positiv konsekvens brukes i tilfeller hvor planen eller tiltaket bidrar til forbedring i en vannforekomst, for eksempel gjennom å redusere spredning fra forurenset grunn i planområdet til vannforekomsten.

Svært positiv konsekvens brukes i de tilfellene hvor planen eller tiltaket gjør et større arbeid for å forbedre tilstanden i en vannforekomst, og der vannforekomsten fra før av ikke oppnår god kjemisk tilstand.

Kriteriet skal kun brukes for planer eller tiltak i områder med syredannende bergarter. Syredannende bergarter har ulikt syredannende potensiale. Hvor stort syredannende potensiale en bergart har er avhengig både av type bergart, og hvor mye bergarten har forvitret.

Ved uttak av syredannende bergarter vaskes svovelforbindelsene med tiden ut, og bergarten får stadig lavere syredannende potensiale. Det er nødvendig med prøvetaking for å avklare hvor stort syredannende potensiale en bergart/forekomst har.

Kriteriet vurderer hvor alvorlig forurensningen vil bli ved håndtering av syredannende masser som oppstår som følge av inngrepet. Syredannende bergarter kan bare gi negativ eller ubetydelig konsekvens. Bakgrunnen for dette er at syredannende bergarter som ligger i ro/er i fast fjell i utgangspunktet ikke i medfører forurensning. Syredannelsen starter først idet de syredannende bergartene brytes løs og kommer i kontakt med luft og vann. Alle inngrep i eller uttak av syredannende bergarter vil dermed gi en forurensning som ikke fantes i utgangspunktet. Det er mulig å begrense konsekvensen ved å tildekke og hindre eksponering. Men slike tiltak kan aldri gi positiv konsekvens, de kan kun redusere negativ konsekvens.

Hvor alvorlig den negative konsekvensen blir, er knyttet til omfanget av syredannende masser og måten det planlegges å håndteres på. Hva er den totale mengden syredannende bergarter som tas ut, hvilket syredannende potensial har de aktuelle bergartene, og er det risiko for radioaktiv forurensning fra bergartene? Hvilke avbøtende tiltak er planlagt gjennomført for å redusere syredannelsen, redusere spredning av forurensning fra disse massene og/eller bøte på konsekvensene av at denne forurensningen oppstår?

Avbøtende tiltak som er lagt inn i planen kan legges til grunn for å vurdere konsekvens. De avbøtende tiltakene skal være relevante og realistiske (se kapittel 9.6). I noen tilfeller kan det imidlertid være usikkerhet knyttet til om avbøtende tiltak kan gjennomføres.

Bruk vurderingen av usikkerhet knyttet til (kapittel 9.6.1) til å vurdere dette kriteriet.

Bygge- og gravetiltak i forurenset grunn er avhengig av at forurensningsmyndigheten godkjenner en kommende tiltaksplan eller gir tillatelse til tiltakene. Hvor mye forurensning som må fjernes ved tiltak, og hvilke akseptkriterier for forurenset grunn som vil aksepteres – eller bli satt - av forurensningsmyndigheten ved bygge- og gravetiltak i forurenset grunn, er fremdeles uavklart på tidspunktet hvor planen eller tiltaket er under konsekvensutredning. Usikkerheten er særlig stor dersom tiltakshaver/forslagsstiller planlegger å gjennomføre stedsspesifikke risikovurderinger for senere å beregne hvor mye forurensning som kan være akseptabelt å la ligge igjen etter tiltak, eller dersom det er planlagt å gjennomføre supplerende undersøkelser av den forurensede grunnen etter at planprosessen er ferdig.

Det er likevel stort sett mulig å vurdere om det er sannsynlig at forurensnings­myndigheten vil akseptere prosjektforslaget eller ikke.

Det er større sannsynlighet for at forurensningsmyndigheten vil akseptere en søknad dersom de foreslåtte avbøtende tiltakene oppfyller regelverk og retningslinjer, enn der prosjektet planlegges i strid med regelverk eller retningslinjer.

Det er også større mulighet for å få aksept for å gjennomføre planen/tiltaket dersom utbyggingsprosjektet har fleksibilitet i gjennomføringen, og kan endre tiltaksløsninger dersom forurensningsmyndigheten vurderer at dette er nødvendig.

Dersom vurdering av de andre forholdene i konsekvenstabellen viser at planen eller tiltaket medfører betydelig, alvorlig eller svært alvorlig konsekvensgrad, er det en risiko for at forurensningsmyndigheten ikke vil godkjenne eller gi tillatelse til tiltaket etter forurensningsloven eller forurensingsforskriften. I slike tilfeller bør det derfor gjøres en ny vurdering av avbøtende tiltak for å redusere risiko og konsekvens for forurensning.

Hvis det er grunn til å tro at forurensningsmyndigheten ikke vil godkjenne eller gi tillatelse til tiltakene (på grunn av for høy risiko) vil det alltid gi negativ konsekvensgrad.

Ved opprydning i forurenset grunn, er det sjelden at all forurensning fjernes. I hver enkelt sak vurderes det hvilke konsentrasjoner og mengder av forurensningen som må fjernes, og hva som er akseptabelt at kan ligge igjen av forurensningen uten å utgjøre noen nevneverdig risiko. Med restrisiko menes altså den risikoen ved forurensningen som vil være igjen i planområdet, etter at avbøtende tiltak er gjennomført.

Dersom du forventer at de avbøtende tiltakene vil gi akseptabel restrisiko etter gjennomføring av planen/tiltak, gir det positiv konsekvensgrad. Dersom det ikke kan forventes akseptabel restrisiko, gir det negativ konsekvensgrad. Dersom det er usikkert om restrisikoen vil bli akseptabel, gir det noe negativ konsekvensgrad.

Kriteriet "restrisiko" har altså kun tre graderingsgrader. Det innebærer at kriteriet i liten grad kan brukes til å gradere konsekvensgraden. Det gir først og fremst et skille mellom positiv og negativ konsekvensgrad.

9.7.2 Konsekvenstabell

Kriteriene i konsekvenstabellen skal brukes for å vurdere konsekvens av planen eller tiltaket.

Bruk kriteriene i konsekvenstabellen under for å vurdere konsekvens av planen eller tiltaket. Sammenstill konsekvensgraden fra de ulike kriteriene.

Konsekvenstabellen består av sju rader med ulike kriterier. Vurder rad for rad hvilken konsekvensgrad som passer best.

Det vil sannsynligvis bli litt ulik konsekvensgrad fra rad til rad. De sju konsekvensgradene fra gjennomgangen av tabellen må derfor til slutt sammenstilles for å finne en sammenstilt konsekvensgrad.

Sammenstillingen er ikke en matematisk oppgave, men en vurdering av hvilken konsekvensgrad som er best representativ for planen eller tiltaket. Begrunn sammenstilt konsekvens. Beskriv hvilke avveininger som er gjort i tilfeller hvor det ikke er en tydelig konsekvensgrad. I utgangspunktet skal mest negative konsekvensgrad gjelde i tilfeller hvor det uavgjort eller ingen konsekvensgrad utpeker seg.

Hvis ett kriterium har fått en av de tre øvre konsekvensgradene (dvs. betydelig, alvorlig eller svært alvorlig) kan ikke samlet konsekvens settes lavere enn den alvorligste konsekvensgraden.

Last ned konsekvenstabellen her:

Vær oppmerksom på at flere av eksemplene som er brukt i tabellen viser ulovlig forurensning, tiltak som ikke er lov uten særskilt tillatelse og/eller hvor det er lite sannsynlig at det vil bli gitt tillatelse. De er kun ment som eksempler på uakseptabel risiko, og ikke som forslag til mulige tiltak.

9.7.3 Overvåkningsordninger

Beskriv aktuelle overvåkningsordninger.

I § 29 i forskrift om konsekvensutredninger står det at "Ansvarlig myndighet skal der det er nødvendig stille krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn. Når det stilles krav om overvåkning, skal ansvarlig myndighet fastsette fremgangsmåten og varigheten og omfanget av overvåkingen".

Det er kommunen som er ansvarlig myndighet for reguleringsplaner, mens forurensningsmyndigheten er ansvarlig myndighet dersom konsekvensutredningen lages i forbindelse med en søknad om tillatelse. Krav til overvåkningsordninger må knyttes til ansvarlig foretak eller grunneier.

Hvis det er aktuelt med overvåkning, må det beskrives hvordan overvåkningen bør gjennomføres, og hvilken frekvens overvåkningen skal ha. I de tilfeller hvor planmyndigheten setter krav om overvåkningsordninger, bør dette skje i samarbeid med forurensningsmyndigheten. Det er opp til forurensningsmyndighetene å sette krav om overvåkning i tillatelse etter forurensningsloven.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid