M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.8 Presentere fagutredning: Rangere og konkludere

Presenter de viktigste forholdene fra fagutredningen på en lettlest måte.

Denne oppsummeringen skal brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se kapittel 3.10 om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Presentere konsekvens

Beskriv konsekvensene av planen eller tiltaket.

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha med tanke på grunnforurensning. Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra forurensningsrapporten, og må minimum inneholde:

  • kort beskrivelse av eksisterende forurensning, og effekt/risiko av denne i dag
  • kort beskrivelse av de viktigste utfordringene ved planen eller tiltaket, som kostnader eller tekniske utfordringer med opprydding, eller samlet belastning
  • kort beskrivelse av planlagte avbøtende tiltak, og hvilken effekt og risiko de har
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad ved gjennomføring av planen/tiltaket
  • kort beskrivelse av eventuelle supplerende avbøtende tiltak, og hvilken konsekvensgrad planen/tiltaket vil få dersom disse gjennomføres
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet

Rangere alternativer

Ranger og begrunn eventuelle alternative utbyggingsforslag.

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir de beste forholdene med hensyn på grunnforurensning. Rangeringen må begrunnes.

Presentere usikkerhet

Beskriv de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen.

All kunnskap og prøvetaking er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i tidligere innsamlet data og i ny prøvetaking, og mangel på kunnskap. Kilder til usikkerhet i inngangsdata, prøvetaking og analyse av prøver, og hvordan dette er håndtert, skal alltid beskrives og diskuteres i utredningen. Kravet om å gjøre rede for usikkerhet er omtalt i forskriften § 22.

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

Legge inn data i databaser

Data fra konsekvensutredningen skal legges inn i databaser.

I henhold til forskriften om konsekvensutredning § 24 skal data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen systematiseres og gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter.

Nye miljøtekniske grunnundersøkelser (jordprøver og analyseresultater), antatt forurenset område (og ev. områder hvor det er grunn til å mistenke forurensning i grunnen) skal registreres i fagsystemet Grunnforurensning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid